กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

กสศ.ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (หน่วยเสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ที่เปราะบางที่สุดในสังคมไทย ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการเชื่อมโยงทุนทางสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร และวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างความรู้คิดทางปัญญาของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เพื่อการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร่วมยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนจาก กสศ.

ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศสนับสุนนทุน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 และรับสมัครโครงการผ่านระบบออนไลน์ (www.eef.or.th) วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565 ปิดรับภายในเวลา 16.30 น.

ระยะเวลาดำเนินโครงการภายใน 10 เดือน  (เริ่มดำเนินโครงการกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ประเภทโครงการ : การจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา
  • ไฟล์ word คลิก
  • ไฟล์ pdf คลิก
 2. ประเภทโครงการ : การพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา และ/หรือแรงงานนอกระบบ
  • ไฟล์ word คลิก
  • ไฟล์ pdf คลิก
 3. กรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับทุนจาก กสศ. สำหรับโครงการ ฯ
  • ไฟล์ pdf คลิก
 4. คู่มือประกาศทุนโครงการฯ 2565
  • ไฟล์ pdf คลิก


ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.EEF.or.th
สอบถามข้อมูลโทร 02-079-5475 กด 3 และ 06-5969-1364
ทางอีเมล community@eef.or.th