กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

กสศ.ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (หน่วยเสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ที่เปราะบางที่สุดในสังคมไทย ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการเชื่อมโยงทุนทางสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร และวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างความรู้คิดทางปัญญาของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เพื่อการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร่วมยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนจาก กสศ.

ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศสนับสุนนทุน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 และรับสมัครโครงการผ่านระบบออนไลน์ (www.eef.or.th) วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565 ปิดรับภายในเวลา 16.30 น.

ระยะเวลาดำเนินโครงการภายใน 10 เดือน  (เริ่มดำเนินโครงการกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ประเภทโครงการ : การจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา
  • ไฟล์ word คลิก
  • ไฟล์ pdf คลิก
 2. ประเภทโครงการ : การพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา และ/หรือแรงงานนอกระบบ
  • ไฟล์ word คลิก
  • ไฟล์ pdf คลิก
 3. กรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับทุนจาก กสศ. สำหรับโครงการ ฯ
  • ไฟล์ pdf คลิก
 4. คู่มือประกาศทุนโครงการฯ 2565
  • ไฟล์ pdf คลิก


ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.EEF.or.th
สอบถามข้อมูลโทร 02-079-5475 กด 3 และ 06-5969-1364
ทางอีเมล community@eef.or.th

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2