Tockto ผนึกกำลัง Depa และ กสศ. เปิดโครงการ “New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่นที่ 4 มุ่งอัปสกิลภาษาอังกฤษให้ครู เพิ่มคุณภาพการสอน นำสู่การพัฒนาอนาคตของชาติ

Tockto ผนึกกำลัง Depa และ กสศ. เปิดโครงการ “New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่นที่ 4 มุ่งอัปสกิลภาษาอังกฤษให้ครู เพิ่มคุณภาพการสอน นำสู่การพัฒนาอนาคตของชาติ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการใช้ชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนรู้ จึงพัฒนาแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Tockto ภายใต้การการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “New Me – ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่น 4 เป็นรุ่นพิเศษที่พัฒนาคอร์สเรียนสำหรับคุณครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้นำไปต่อยอดการสอนกับนักเรียน

ในวันเปิดตัวโครงการฯ มีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในครูไทย”  โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพยุทธ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด (Tockto) ร่วมให้มุมมองและทิศทางในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ครู

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า  เมื่อ Innovation เข้ามาเปลี่ยนโลก ทำให้เทคโนโลยีสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ภาคการศึกษาจึงต้องพัฒนาให้ทันต่อโลกปัจจุบัน การให้บริการของแอปพลิเคชัน Tockto ช่วยให้ครูเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ส่งผลดีต่อระบบการศึกษาของไทยและตอบโจทย์ความสามารถในการเรียนรู้ของเยาวชนยุคดิจิทัล รวมไปถึงภาคธุรกิจ โดยปกติ GDP ของไทยภายใต้รูปแบบธุรกิจเดิมมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 5% ต่อปี แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจาก Physical เป็น Non-Physical ตอบโจทย์ยุคสมัยมากขึ้น จึงเชื่อว่าจะช่วยให้ GDP ของไทยเติบโตขึ้นต่อเนื่องอย่างแน่นอน

คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กสศ.

คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมให้มุมมองในเชิงวิชาการว่า บทบาทของครูมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างยิ่งเพราะใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด ทักษะของครูจึงสำคัญกับการต่อยอดการศึกษาสู่อนาคต ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนมากกว่า 30,000 แห่ง การจะมอบโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงนับเป็นความท้าทายยิ่ง ขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปก็มีราคาสูง ครูเข้าไม่ถึง การให้บริการแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจะมีส่วนช่วยปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดย กสศ. จะประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเองซึ่งมีเครือข่ายครูในโรงเรียนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ

“โครงการลักษณะนี้จะช่วยมอบโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ ช่วยสร้างความเสมอภาคให้ทุกคนเข้าถึงเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้วยเทคโนโลยี AI การเรียนรู้เป็นไปแบบยืดหยุ่น (blended learning) เรียนรู้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะการสอน ช่วยลดเรื่องการเรียนรู้ถดถอยให้นักเรียนในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้ ทั้งยังทำให้ครูมีตัวช่วยในการจัดการเรียนรู้ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว”

คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพยุทธ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด (Tockto)

คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพยุทธ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด (Tockto) กล่าวเสริมว่า จากการเดินทางไปงาน World Expo ที่ต่างประเทศได้เห็นประกาศรับสมัครงานที่มีการระบุสัญชาติที่สามารถสมัครเข้าทำงานได้ แต่ไม่มีสัญชาติไทย ด้วยเหตุผลว่า คนไทยยังสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในระดับนานาชาติไม่ได้ จึงเกิดโครงการ New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ขึ้น ด้วยความตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นและพื้นฐานสำคัญของการสร้างบุคลากรคือการศึกษา โครงการในรุ่นที่ 4 นี้ จึงมุ่งเป้าไปยังการพัฒนาครูโดยเฉพาะ เพราะครูเป็นรากฐานของระบบการศึกษา โดยมุ่งให้ครูสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาพร้อมกับมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปใช้อัปสกิลการสอนและช่วยพัฒนานักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

“Tockto ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ เพราะภาษาเปิดประตูโอกาสในการทำงาน เปิดอนาคตให้กว้างยิ่งขึ้น เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาคนไทยให้ก้าวไปสู่โลกอนาคตที่ทุกคนจะมีโอกาสในชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน”

Tockto เป็นแอปพลิเคชันฝึกภาษาด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการฟังและพูดแบบ Micro-Learning คือ การเรียนรู้ที่มีขนาดเล็กตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและจำข้อมูลความรู้ได้ง่ายในเวลาอันสั้น นำไปปรับใช้ในชีวิตหรือการทำงานได้จริง มีจุดเด่นคือการฝึกพูดโต้ตอบด้วยระบบ Duet ที่มีการตรวจความถูกต้องของการออกเสียงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแสดงคะแนนในการออกเสียงแต่ละคำในประโยคที่ฝึกให้ดู การเรียนภาษาด้วย Tockto ต่างจากการเรียนภาษาทั่วไปตรงที่เน้นทักษะการฟังและพูด โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการพูดโต้ตอบกับเจ้าของภาษาผ่านวิดีโอจำลองสถานการณ์ เพื่อลดปัญหาความกลัวพูดผิดและความประหม่าในการพูดกับบุคคลจริง ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาและสถานที่เรียนได้ตามสะดวก ตัดความลำบากในการเดินทางและการหาเวลาเรียนให้ตรงกับผู้สอนในแต่ละวัน

สำหรับโครงการ New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ 4 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษของครูด้วยการเพิ่มคอร์สพิเศษ Classroom English Speaking ฝึกพูดภาษาอังกฤษในห้องเรียน เพื่อให้ครูมั่นใจและสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้ดีขึ้น ทั้งนี้โครงการฯ ยังมีคอร์ส Basic English Speaking และ Everyday English Speaking ให้บุคคลทั่วไปเลือกสมัครเรียนตามความต้องการ โดยแต่ละคอร์สจะมีเนื้อหา 30 บทเรียน เปิดให้เข้าเรียน ทบทวน และฝึกซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง ตั้งแต่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565

ผู้ที่เรียนจบคอร์สและและมีผลคะแนนทดสอบการพูดด้วยระบบ AI มากกว่า 80% จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรจาก Tockto และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงการ New Me รุ่นที่ 1-3 ตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 12,000 คน ผ่านคอร์สเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตได้จริง

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ tockto.me/new-me หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fb.com/tocktoTH  ทั้งนี้การสมัครเข้าร่วมโครงการจะมีมัดจำ 300 บาท เพื่อป้องกันการสละสิทธิ์หรือเรียนไม่จบหลักสูตร ทำให้ผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการท่านอื่นเสียสิทธิ์ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับเงินมัดจำคืน 100% หลังเรียนจบคอร์สครบตามเงื่อนไข โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tockto ได้จากทั้ง Apple Store หรือ Google Play Store

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2