เปิดรับข้อเสนอโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศเปิดรับโครงการ ฯ คลิก
  • เอกสารแนบท้าย ๑ คลิก
  • เอกสารแนบท้าย ๒ คลิก
  • เอกสารแนบท้าย ๓ คลิก

ส่งข้อเสนอโครงการ ฯ : คลิก