Banner
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ

กศน.บึงกาฬส่งต่อความรู้การสร้างผลิตภัณฑ์จากกกและผือ ช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ

โครงการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากกกและผือพื้นที่ชุ่มน้ำโลกกุดทิง เกิดขึ้นมาโดยมีเป้าหมายในการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่ ผ่านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น ‘ต้นทุน’ ของชุมชนอย่างกกและผือ โดยโครงการจะทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางในการส่งต่อองค์ความรู้และภูมิปัญญาการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้จากวัตถุดิบเหล่านั้น

กศน.เมืองบึงกาฬ ในฐานะผู้จัดทำโครงการได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและพบว่า คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำสวนยาง ซึ่งในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำ ทำให้รายได้ของครัวเรือนลดลงจนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ โครงการจึงได้รวบรวมกลุ่มคนด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์เหล่านี้เข้ามาเป็นสมาชิกโครงการจำนวน 54 คน ซึ่งประกอบไปด้วย แรงงานนอกระบบ 30 คน ผู้ว่างงาน 8 คน ผู้สูงอายุ 11 คน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 คน โดยสมาชิกทุกคนมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทอกกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

หลังจากที่ได้กลุ่มสมาชิกที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มาเข้าร่วมกลุ่มแล้ว โครงการก็ดำเนินแผนการพัฒนาทักษะโดยจัดทำหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากกกและผือพื้นที่ชุ่มน้ำโลกกุดทิงขึ้นมาโดยใช้ต้นทุนของชุมชน 4 ทุนสำคัญคือ ทุนความรู้ ทุนธรรมชาติ ทุนโครงสร้างพื้นฐาน และทุนด้านเครือข่าย เป็นจุดตั้งต้นในการออกแบบหลักสูตร โดยมีเป้าหมายระยะใกล้คือการยกระดับทักษะของสมาชิก และมีเป้าหมายระยะไกลคือการจัดทำศูนย์ฝึกอาชีพที่สร้างรายได้และสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

หลังจากที่โครงการได้ดำเนินการอบรมฝึกฝนมาแล้วระยะหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพัฒนาก็ได้เห็นถึงความก้าวหน้าที่น่าสนใจของกลุ่มสมาชิก

“หลังจากที่เราได้เริ่มการอบรมให้กับกลุ่มสมาชิก เราก็ได้เห็นความก้าวหน้าของแต่ละคน เช่น มีการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่สมาชิกสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้ากว่า 15 รูปแบบตามความถนัด ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวมากขึ้น”

หนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้พูดถึงทักษะที่ตัวเขาได้พัฒนาหลังจากเข้าร่วมการฝึกฝนอบรม “ได้เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การตัดแบบ ทากาว และเย็บสอยให้สวยงาม ซึ่งกิจกรรมที่ชอบที่สุดคือกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากกกและผือ เพราะหลังจากฝึกเสร็จ ก็ทำให้เข้าใจกระบวนการผลิตเป็นอย่างดีและสามารถสร้างรายได้จากวัสดุที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด”

เมื่อสมาชิกเริ่มมีความพร้อมในด้านการผลิตแล้ว กศน.เมืองบึงกาฬ ก็ได้มองต่อไปถึงการต่อยอดโครงการให้มีความชัดเจนในเชิงอัตลักษณ์มากขึ้น โดยการคิดค้น ‘Story’ ของสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับเรื่องราวที่จับมาใส่ ซึ่งในส่วนนี้เป็นเทคนิคเชิงการตลาดที่จะช่วยให้จัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้กศน. ยังตั้งเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดรับผู้ที่สนใจให้เข้ามาฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะอาชีพนี้ต่อไป

“หลังจากฝึกเสร็จ ก็ทำให้เข้าใจกระบวนการผลิตเป็นอย่างดีและสร้างรายได้จากวัสดุที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด” หนึ่งในสมาชิกโครงการ

 

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากกกและผือพื้นที่ชุ่มน้ำโลกกุดทิง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ

 • โทร: 083-3789393
 • ผู้ประสานงาน: นางรัศมี อืดผา

เป้าประสงค์

กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน ด้วยพลังความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่าโดยมีเป้าหมายให้ครอบครัวและชุมชนที่มีความมั่นคงในการดำรงชีพ โดยมีทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ และมรดกภูมิปัญญาเป็นต้นทุน ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และพัฒนาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Brand เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2