Banner
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
พิจิตร

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรพัฒนา startup นวดแผนไทยที่ใช้แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อรองรับกระแสนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การเดินหน้าเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ คือเรื่องใหญ่อันดับต้นๆ ของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยด้วยเช่นกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ก็คือปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ เนื่องจากผู้สูงอายุคือคนที่พ้นวัยแรงงานไปแล้ว แต่พวกเขายังมีการอุปโภคและบริโภคไม่ต่างจากคนวัยอื่นๆ ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศที่กำลังผลัดเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุต้องพบปัญหาเรื่องการขาดแคลนรายได้ของคนกลุ่มนี้

พื้นที่ในอำเภอโพธิ์ทับช้างและอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร คือหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังเคลื่อนสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้หน่วยงานอย่างวิทยาลัยชุมชนพิจิตรคิดริเริ่มโครงการที่จะป้องกันปัญหาการขาดรายได้ของผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มรายได้ให้กับคนกลุ่มนี้ รวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมของชุมชนด้วย

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาสนอกภาคการศึกษาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมสมาชิกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ประกอบด้วยผู้สูงวัยและผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ในพื้นที่ จากนั้นจึงได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

เบื้องต้นโครงการได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้การนวดแผนไทยแบบครบวงจร ตั้งแต่ทักษะและเทคนิคการนวดแผนไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการนวด โดยหลักสูตรทั้งหมดจะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ด้วย จากนั้นโครงการได้ร่วมมือจัดทำแผนพัฒนาแนวทางอาชีพกับหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมพัฒนาชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้โครงการยังมีการจัดหาสถานที่ศูนย์กลางของการประกอบอาชีพและการให้บริการนวดแผนไทย รวมถึงถอดองค์ความรู้เพื่อเสนอเป็นนโยบายส่งเสริมอาชีพให้กับทางจังหวัดต่อไป

ช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากที่โครงการได้ดำเนินการฝึกฝนอบรมทักษะการนวดแผนไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็ได้พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างทักษะใหม่ๆ ให้กับตัวเอง โดยกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนอกจากจะพบว่ามีความสนใจในการต่อยอดอาชีพนวดแผนไทยแล้ว การมีกิจกรรมให้คนกลุ่มนี้ได้มาพบปะกันยังช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตและความแน่นแฟ้นของชุมชนด้วย

โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาสนอกภาคการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรนี้ จึงตอบโจทย์ด้านคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน้อยถึงสองข้อ นั่นคือการสร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงสร้างความสุขและความรื่นเริงให้กับชีวิตของผู้สูงวัยและผู้ขาดแคลนโอกาสด้วย

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 • โทร: 081-4610129
 • ผู้ประสานงาน: นายมนตรี พันธ์กสิกร

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ผลผลิต แรงงานสูงอายุและแรงงานด้อยโอกาสนอกภาคการศึกษามีทักษะฝีมือแรงงานนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองทักษะฝีมือ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2