Banner
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
สมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเปิดโครงการฝึกกอาชีพควั่นมะพร้าวน้ำหอม ตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่กำลังขาดแคลน

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร คืออำเภอที่ขึ้นชื่อว่ามีมะพร้าวน้ำหอมรสชาติดีและแตกต่างจากพื้นที่อื่น ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทำให้มะพร้าวน้ำหอมจากที่แห่งนี้ยิ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ความต้องการที่สูงขึ้นของตลาด ทำให้อาชีพ ‘ควั่นมะพร้าว’ มีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากอาชีพนี้คือแรงงานที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญสูง แรงงานรุ่นใหม่ๆ จึงยังมีฝีมือไม่ทัดเทียม

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้เห็นโอกาสนี้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพการควั่นมะพร้าวน้ำหอมขึ้น เพื่อฝึกฝนแรงงานในพื้นที่ให้มีทักษะตามมาตรฐานงานประภทนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสสนใจมาเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ว่างงานและมีรายได้น้อย โดยหน่วยพัฒนาอาชีพได้แบ่งหลักสูตรตามต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 ประเภทคือ 1.หลักสูตรแรงงาน 2.หลักสูตรแรงงานมีฝีมือ 3.หลักสูตรผู้ประกอบการ เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาในการอบรมฝึกฝน

ในเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายทุกคนจะได้เข้าอบรมในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จากนั้นจึงขยับไปเป็นการควั่นมะพร้าวตั้งแต่ทฤษฎีจนถึงการฝึกปฏิบัติ โดยในส่วนของกลุ่มที่ต้องการก้าวไปเป็นผู้ประกอบการ โครงการก็ได้มีการอบรมในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเน้นหนักในวิชาการตลาด การทำบัญชี และการบริหารจัดการกลุ่ม

“สิ่งสำคัญคือการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมจากวิทยาลัยชุมชนได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน และพบว่าในชุมชนมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการควั่นมะพร้าวน้ำหอมเพื่อจัดจำหน่าย เราจึงได้ทำการถอดบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ จนได้หลักการควั่นมะพร้าวน้ำหอมที่มีประสิทธิภาพ มาฝึกอบรมแรงงานรุ่นใหม่ๆ ต่อไป” 

หลังจากที่ผ่านการอบรมฝึกฝนและฝึกงานในสถานประกอบการจริง กลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น มีประสบการณ์และทักษะที่ต่อยอดจากเดิม บางส่วนมีความรู้และความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะมีจำนวนแรงงานฝีมือเพิ่มเข้าไปในระบบ

เมื่อหน่วยงานพัฒนาอาชีพได้เลือกเอาต้นทุนของชุมชนมาวิเคราะห์ร่วมกับปัญหาของชุมชน ทำให้เกิดการกระบวนการแก้ปัญหาที่จะช่วยทั้งผู้คนในพื้นที่ ผู้ประกอบการ และชุมชนในภาพรวมเอง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน ขณะเดียวกันเมื่อโครงการสามารถสร้างความแข็งแรงให้กับการใช้ต้นทุนของชุมชนได้แล้ว การพัฒนานั้นย่อมเกิดความยั่งยืนเนื่องจากเป็นการนำเอาจุดเด่นที่ลอกเลียนแบบได้ยากของพื้นที่มาต่อยอดเพิ่มความเข้มแข็ง

เราได้ทำการถอดบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ จนได้หลักการควั่นมะพร้าวน้ำหอมที่มีประสิทธิภาพ มาฝึกอบรมแรงงานรุ่นใหม่ๆ ต่อไป

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาอาชีพการฟั้นมะพร้าวน้ำหอม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 • โทร: 089-0056076
 • ผู้ประสานงาน: นายชานนท์ ประชุมชื่น

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และรูปแบบการฟั้นมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการจัดจำหน่าย
 2. สร้างโอกาสที่เสมอภาคของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการฝึกทักษะ ทางด้านอาชีพการฟั้นนมะพร้าวน้ำหอมตลอดจนส่งเสริมให้สามารถมีงานทำ
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการฟั้นมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการจัดจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ
 4. เพื่อพัฒนาเจตคติในการประกอบอาชีพเป็นผู้ฟั้นมะพร้าวน้ำหอม

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2