Banner
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์

อบต.หนองสนิทหยิบต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาช่วยสานต่อการยกระดับแรงงานสู่ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

ปัจจุบันความมั่นคงทางอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นการยืนยันว่าคนในสังคมจะได้รับอาหารที่ปลอดภัย ทั่วถึงและมีคุณค่าทางโภชนาการ ยิ่งไปกว่านั้น ความมั่นคงทางอาหารยังส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ดังเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งตอกย้ำให้เห็นคุณค่าของการมีแหล่งอาหารปลอดภัยไว้ในพื้นที่มากขึ้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จึงได้มีแนวทางส่งเสริมอาชีพเกษตรกรปลูกพืชผักอินทรีย์ เพื่อบริโภคในชุมชนเอง จัดจำหน่ายนอกชุมชน สู่การสร้างรายได้เข้าชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี หากย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของโครงการในปีก่อนนั้น มีที่มาจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลฯ เล็งเห็นว่า ชุมชนตำบลหนองสนิทเป็นชุมชนที่มีศักยภาพมากพอที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เนื่องด้วยพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง กล่าวคือ แต่ละหมู่บ้านในตำบลมีแหล่งน้ำ ป่าไม้และแหล่งอาหารเป็นของตนเอง 

อย่างไรก็ดีในความเป็นจริงแล้ว แม้ชุมชนจะมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหน แต่ชาวบ้านยังคงนิยมใช้สารเคมีอยู่มาก ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคตามรายงานการตรวจสุขภาพของรพ.สต. ในพื้นที่ ยิ่งไปกว่านั้นยังเกิดปัญหาหนี้สินจากการทำการเกษตรที่ควบคุมต้นทุนไม่ได้ตาม 

ทั้งหมดนี้เองที่องค์การบริหารส่วนตำบลฯ และชาวบ้านในชุมชนหลายภาคส่วนต้องการที่จะร่วมแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน โดยผสมผสานเข้ากับการต่อยอดจากโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกสศ. ในปีที่ผ่านมา เมื่อชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มีประสบการณ์มากขึ้น ทั้งทางด้านการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่าย กล่าวคือ มีการจัดทำธรรมนูญคนหนองสนิทและการก่อตั้ง คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด  

ด้วยความมุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว พวกเขาจึงอยากสานต่อองค์ความรู้และวางระบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของ ‘โครงการการพัฒนายกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากโครงการเดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าร่วมกิจกรรม 

โดยจุดประสงค์ของโครงการฯ ในครั้งนี้คือ มุ่งเน้นการมองต้นทุนที่ชุมชนมีเพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนา ทำให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนและคนในชุมชนไม่ต้องออกไปเป็นแรงงานนอกพื้นที่ เพื่อยกระดับการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หรือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสนิทแบบครบวงจร เป็นต้น 

สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรทางโครงการฯ มีกิจกรรมส่งเสริมที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะสามารถผลิตพืชผักอินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตราฐานออแกนิคไทยแลนด์ การส่งเสริมให้เกิดการบริหารในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านบริหารจัดการ สามารถจัดการกลุ่มและชุมชนให้เข้มแข็งได้ 

นอกจากนั้นแล้ว หากโครงการฯ ถึงช่วงเวลาที่ต้องสิ้นสุดลง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ก็จะสนับสนุน การส่งเสริมการตลาดโมเดิร์นเทรด โดยมีการเชื่อมภาคเอกชนเข้ามาช่วยส่งเสริมการขาย และการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสืบสานกิจกรรมต่อไป 

จนสามารถกล่าวได้โครงการฯ นี้ เป็นการสร้างรายได้ แหล่งอาหารมั่นคงปลอดภัยและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เพื่อให้เกิดระบบการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลฯ มองว่า ชุมชนตำบลหนองสนิทเป็นชุมชนที่มีศักยภาพมากพอที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพราะพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ละหมู่บ้านในตำบลมีแหล่งน้ำ ป่าไม้ และแหล่งอาหารเป็นของตนเอง

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการพัฒนายกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 • โทร: 08 1967 7350
 • ผู้ประสานงาน: นายสมจิตร นามสว่าง

เป้าประสงค์

 1. เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในชุมชน
 2. เกิดผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์
 3. มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์และมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
 4. เกิดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทรีย์แบบครบวงจร

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2