Banner
วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ)
นครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนภูสิบแสน เปิดโครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ช่วยสร้างรายได้ระหว่างวิกฤติพืชผลราคาตกต่ำ

ชุมชนในอำเภอพิปูนมีประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร ซึ่งแรงงานเหล่านี้คือแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันด้านความมั่นคงของชีวิตแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนพิปูนเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทั้งด้านของรายได้และการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมฯ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ และหยิบยื่นโอกาสในการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะอาชีพให้กับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือแรงงานนอกระบบจำนวน 50 คน ที่พร้อมเข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะอาชีพใหม่ๆ รวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เพราะจากการสำรวจพบว่าทั้ง 50 คน มีอาชีพและความสามารถที่แตกต่างกัน เช่น บางคนมีความรู้ด้านการเกษตร บางคนเก่งด้านขายของออนไลน์ และบางคนก็ทำธุรกิจขายอาหาร แต่สิ่งที่ทุกมีร่วมกันคือสมาชิกทั้งหมดต้องการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อต่อยอดร่วมกันหลังจากการฝึกอบรม

โครงการจึงได้ออกแบบหลักสูตรการอบรมจากการวิเคราะห์กกลุ่มเป้าหมาย พร้อมๆ กับการสำรวจต้นทุนของชุมชนที่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รวมถึงมีวัตถุดิบที่พร้อมต่อการผลิต ทำให้โครงการได้คิดค้นแผนการพัฒนาออกมาได้ 4 หลักสูตรตามสาขาอาชีพที่กลุ่มสมาชิกให้ความสนใจ คือ

 1. การผลิตและแปรรูปน้ำผึ้ง และการทำคอนโดผึ้ง
 2. การผลิตและแปรรูปเห็ดแครง
 3. การผลิตและแปรรูปมะพร้าว
 4. การผลิตและแปรรูปกล้วย

นอกจากนี้ก็มีการอบรมที่ทุกกลุ่มต้องเข้าร่วมเหมือนกันคือการทำตลาดทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

ในเบื้องต้นโครงการได้เห็นความสนใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนจากกลุ่มสมาชิกอย่างแรงกล้า เพราะนี่คือโอกาสครั้งสำคัญในการเข้ามาสร้างอาชีพและเครือข่ายที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อกันในอนาคต แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินโครงการไปอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อที่จะได้เห็นรูปแบบของผลลัพธ์ว่ากลุ่มสมาชิกที่ได้เข้ามาฝึกฝนอบรมทักษะต่างๆ ได้มีความก้าวหน้าในเชิงฝีมือและองค์ความรู้อย่างไร

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างรายได้

วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ)

 • โทร: 089-089-4019
 • ผู้ประสานงาน: นางนพมาศ พรหมศิลป์

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภา

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2