Banner
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด
เชียงใหม่

เมื่อชุมชนบ้านแม่ตาดขาดหนุ่มสาว โครงการเลี้ยงจิ้งโก่งจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัย

ชุมชนบ้านแม่ตาด ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คือชุมชนที่มีวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่แข็งแรงอย่างวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันให้เกษตรกรในชุมชนหยุดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และเปลี่ยนมาใช้วิถีแบบอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนของชีวิต

นอกจากการทำงานเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้ว วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาดยังมีบทบาทด้านการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนในหลากหลายด้านด้วย โดยล่าสุดวิสาหกิจได้เห็นต้นทุนของพื้นที่คือ ‘พืชที่สามารถใช้เป็นอาหารสำหรับแมลง’ กระจายตัวอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก ‘โครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งโกร่งคุณภาพต่อยอดอาชีพที่ยั่งยืน’ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อสอดรับกับต้นทุนในชุมชน โดยนอกจากเหตุผลด้านต้นทุนแล้ว การเลี้ยงแมลงยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดี เนื่องจากตลาดรับซื้อแมลงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โครงการได้ทำการเฟ้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นั่นคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยเปิดรับสมาชิกเข้ามาได้ถึง 141 คน แบ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ผู้พิการ ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

โดยหลังจากที่เข้ามาร่วมในโครงการแล้ว สมาชิกทุกคนจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงจิ้งโคร่งจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และจะได้รับการช่วยเหลือในการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเลี้ยงจิ้งโกร่งอาชีพอย่างถูกวิธีและเหมาะสม มากไปกว่านั้นคือตัวผู้จัดทำโครงการได้มองตลาดล่วงหน้าเอาไว้แล้ว โดนมีการประสานงานกับผู้รับซื้อในหลายๆ จังหวัดใกล้เคียง 

นอกจากการช่วยเหลือเพื่อเตรียมการเบื้องต้นแล้ว โครงการยังได้จัดทำเอกสาร ‘คู่มือการเลี้ยงจิ้งโกร่งฉบับชาวบ้าน’ เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้ ฝึกฝน และทดลองทำจริง หลังจากที่ได้ผ่านการอบรมจากโครงการไปแล้วด้วย ซึ่งหลังจากที่โครงการได้ทยอยดำเนินงาน ก็ได้มีกลุ่มเป้าหลายบางส่วนเริ่มมีการเลี้ยงจิ้งโกร่งเป็นอาชีพกันมากขึ้น ซึ่งโครงการเองก็ได้มีการจัดหาอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเบื้องต้นให้ด้วย

หนึ่งในสมาชิกของโครงการได้เล่าถึงประสบการณ์เริ่มแรกในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตัวนี้ว่า  “ผมมองว่าวิธีการเลี้ยงจิ้งโกร่งไม่ยาก หากทำความเข้าใจกับระบบนิเวศของจิ้งโกร่งได้ก็เลี้ยงได้แล้ว ไม่ต้องออกแรงมาก แต่ต้องให้ความใส่ใจดูแล ตอนนี้เพิ่งเริ่มเลี้ยงยังตัวไม่โตนัก ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายได้ประมาณ 1,500-2,000 บาทในรอบแรก และจะลงทุนขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นแน่นอน โดยจะเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยงจิ้งโกร่งให้กับชาวบ้านที่สนใจด้วยตัวเองอีกด้วย”

ในขั้นต้นสมาชิกหลายคนยังไม่สามารถนำเอาทักษะการเลี้ยงจิ้งโกร่งมาเป็นอาชีพหลักของตัวเองได้ แต่อย่างน้อยการได้เริ่มต้นเลี้ยงในปริมาณไม่มากก็สามารถเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้ โดยในอนาคตวิสาหกิจชุมชนก็ได้วางแนวทางไว้ว่าจะมีการเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผลิตผลให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น เช่น การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เป็นต้น

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมการเบี้ยงจิ้งโกร่งคุณภาพต่อยอดอาชีพที่ยั่งยืนในตำบลห้วยทราย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด

 • โทร: 064-254-6239
 • ที่อยู่: ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้ประสานงาน: นายสิริพล เพ็งโฉม

เป้าประสงค์

 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตจิ้งโกร่งคุณภาพและต่อยอดแปรรูปได้เอง
 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถขยายผลเพิ่มปริมาณการผลิต พัฒนาเป็นอาชีพหลักได้
 3. กลุ่มเป้าหมายมีหนี้สินลดลง และมีสวัสดิการคอยดูแลอย่างเหมาะสม
 4. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนจดทะเบียนสินค้า OTOP ได้

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2