Banner
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย
บุรีรัมย์

กลุ่มอีโต้น้อยผุดโครงการฝึกทักษะอาชีพและทัศคติที่ดีให้กับชาวบ้านโคกล่าม เพื่อฝ่าฟันภัยแล้งในชุมชนอย่างยั่งยืน

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนาน ผลร้ายที่เกิดขึ้นคือเกษตรกรในหลายพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ำในการทำการเกษตร ความเดือดร้อนนี้ครอบคลุมไปถึงพื้นที่บ้านโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ ที่เกษตรกรจำนวนมากอยู่ในสถานะที่ขาดแคลนรายได้

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย จึงได้ริเริ่มโครงการสร้างปัญญาฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาที่เกษตรกรกำลังเผชิญหน้าอยู่ วีระ สิทธิสาร ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้อีโต้น้อย เล่าว่า

“ที่ผ่านมาสิ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทำคือ เน้นให้ชาวบ้านมีกินจากการปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น ผัก และเลี้ยงสัตว์ เราจึงใช้ฐานทุนเรื่องต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาทำโครงการฯ ด้วยการสอนชาวบ้านเพาะกล้าไม้ เพื่อใช้ต่อยอดเป็นอาชีพเสริม และอยากให้เกิดเครือข่ายของคนที่เพาะกล้าไม้ให้มีการช่วยเหลือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกัน

การอบรมฝึกฝนที่โครงการจัดขึ้นคือการส่งเสริมทักษะการเพาะกล้าไม้ โดยได้ พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดบุรีรัมย์ และ คุณสมศรี สุริเย มืออาชีพเพาะกล้าไม้ขาย เข้ามาเป็นวิทยากรในการกระตุ้นกำลังใจ และเสริมสร้างทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ด้วยความที่ชุมชนมี ‘ทรัพยากรป่าชุมชน’ ที่เป็นต้นทุนของพื้นที่ ทำให้อาชีพการเพาะกล้าไม้สอดคล้องกับสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้วเป็นอย่างดี ในการอบรมโครงการได้บ่มเพาะทักษะการเพาะกล้าไม้เศรษฐกิจอย่าง ไม้ยางนา ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น

นอกจากทักษะอาชีพแล้ว โครงการยังให้ความสำคัญกับทักษะทางการตลาดอย่างการเล่าเรื่องต้นไม้ ซึ่งเป็นวิธีการทางการตลาดออนไลน์ ที่จะช่วยสร้างความน่าสนใจในการโพสต์จำหน่ายสินค้า

“เราสอนเรื่องการตลาดออนไลน์ด้วย ทั้งวิธีเล่นไลน์และเฟซบุ๊กเบื้องต้น เพื่อให้ใช้เป็น นอกจากนี้ยังมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุจังหวัดบุรีรัมย์ ถ้าเป็นตลาดปกติก็จะให้กลุ่มเป้าหมายฝึกเล่าให้ผู้ซื้อฟัง ซึ่งในอนาคตนอกจากกล้าไม้ ทางกลุ่มจะขยับไปที่ไม้ประดับเพื่อความสวยงามด้วย” วีระเล่า

นอกเหนือไปจากการอบรมทักษะที่โครงการได้จัดทำขึ้นแล้ว ยังมีแนวทางอบรมทัศนคติวิถีความพอเพียงที่จะสร้างแนวคิดการพึ่งพาตนเองและพึ่งพาชุมนมในการสร้างรายได้และเลี้ยงดูครัวเรือน

ท้ายที่สุดแล้วเมื่อหลักสูตรการอบรมของโครงการได้จบลง กลุ่มเป้าหมายทุกคนสามารถมีรายได้จากการขายกล้าไม้ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้กับครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำบุ่ง ขวาหาญ หนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย เล่าว่า

“ตอนนี้ทำหน้าที่ขายกล้าไม้ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเอง และขายให้เพื่อนในกลุ่ม โดยถ่ายรูปต้นไม้พร้อมเรื่องเล่า บอกราคา จากที่ตอนแรกมองภาพแค่เป็นเพียงรายได้เสริม แต่ตอนนี้กำลังจะเป็นรายได้ประจำแล้ว”

ความสำเร็จของโครงการนอกจากการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการสร้างความสุขและความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมกับเครื่องมือหรืออื่นๆ เพื่อผลิตสินค้า

บทสรุปของโครงการนี้จึงเป็นเรื่องราวของการออกแบบบทเรียนอาชีพที่มีต้นทุนจาก ‘ทรัพยากรของชุมชน’ ซึ่งหาได้ง่าย ใกล้ตัว ทำให้ชุมชนสามารถเติบโตเป็นกล้าพันธุ์ที่แข็งแรงและยั่งยืน พร้อมที่จะต่อยอดเส้นทางอาชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของตนเองและชุมชน

ใช้ฐานทุนเรื่องต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาทำโครงการฯ ด้วยการสอนชาวบ้านเพาะกล้าไม้ เพื่อใช้ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมวีระ สิทธิสาร ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้อีโต้น้อย

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

สร้างปัญญาฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย

 • โทร: 080-1495708
 • ผู้ประสานงาน: นายวีระ สิทธิสาร

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

 1. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ด้านทักษะอาชีพตามความสนใจและมีทัศนคติในการพึ่งตนเอง
 2. ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงานเกิดอาชีพและรายได้เพิ่ม
 3. เกิดกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่รวมตัวกันและคอยให้กำลังใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2