Banner
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
สตูล

สถานพินิจฯ สตูล เปิดสอนหลักสูตรช่างปูกระเบื้องให้กับเยาวชนในศูนย์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพตามความสนใจ

การกระทำผิด ‘ซ้ำสอง’ คือปัญหาสำคัญที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล พยายามแก้ไขมาโดยตลอด เพราะนั่นหมายความว่าเด็กและเยาวชนที่พ้นโทษออกไปอาจประสบปัญหาบางอย่างที่บีบคั้นให้ต้องกลายมาเป็นผู้ต้องโทษอีกครั้ง โดยเฉพาะปัญหาด้านการสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตในสังคม

ในสถานพินิจฯ หลายแห่ง จึงมุ่งเปิดหลักสูตรทักษะอาชีพที่จะสามารถสร้างงานให้กับเด็กและเยาวชนในศูนย์ ภายหลังการพ้นโทษออกไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ช่างตัดผม การจัดดอกไม้แห้ง การทำไม้กวาด การประดิษฐ์ว่าว เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ต้นทุนต่ำในการประกอบอาชีพ แต่ในระยะหลังอาชีพเหล่านี้ได้รับความนิยมจากเยาวชนในศูนย์น้อยลง ทำให้สถานพินิจฯ จังหวัดสตูลมองหาทักษะอาชีพใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาในปัจจุบัน

สถานพินิจฯ สตูลจึงได้ทำการสำรวจความต้องการของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฯ และได้พบว่าวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง เป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมในหมู่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับข้อได้เปรียบหลายด้านที่เป็นคุณสมบัติของวิชาชีพนี้ นั่นคือเป็นอาชีพอิสระที่สามารถนำไปประกอบเป็นงานหลักหรืองานรองก็ได้ รวมถึงเรียนรู้ง่าย และไม่มีต้นทุน

‘โครงการยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้อง’ จึงได้เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของสถานพินิจฯ จังหวัดสตูล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านการศึกษา เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง ฯลฯ ในการสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อในสถานศึกษาภายหลังการพ้นโทษ

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการคือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จำนวน 40 คน ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมที่มีความสนใจในวิชาชีพและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่าแท้จริง เพราะแผนการพัฒนาทักษะนี้จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนถึง 30 ชั่วโมง ตลอดทั้งภาคทฤษฎีจนถึงการปฏิบัติงานจริง

การฝึกทักษะทางอาชีพจะเริ่มจากการปูพื้นฐานเรื่องคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานของกระเบื้อง การเลือกวัสดุปูกระเบื้องในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงวิธีการอ่านแบบ การเก็บรักษาและบำรุงเครื่องมือที่ใช้ในงานทุกชนิด ซึ่งขณะที่อยู่ในโครงการฝึกฝนวิชาชีพ กลุ่มสมาชิกสามารถออกไปปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของหน่วยได้ เช่น การซ่อมแซมพื้นกระเบื้องที่ชำรุดในสถานพินิจฯ นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังทัศนคติการดำเนินชีวิต อาทิ เรื่องการทำบัญชี การออม การจัดการรายรับและรายจ่าย เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการกับชีวิตของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การมีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันการกลับไปกระทำความผิดซ้ำ โครงการยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะช่วยลดอัตราการกลับเข้าสถานพินิจฯ ของเยาวชนได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการฝึกฝนอาชีพจากความต้องการของเยาวชนเองจริงๆ รวมถึงเป็นวิชาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงานอยู่เสมอ ทำให้อดีตผู้กระทำผิดได้มีโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างชีวิตที่มีคุณภาพขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

ยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้อง

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล

 • โทร: 090-2895161
 • ผู้ประสานงาน: นายเจนรบ รักวิจิตร

เป้าประสงค์

 1. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2