Banner
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส

สถานพินิจฯ นราธิวาส จัดโครงการสอน ‘วิชาช่างปูกระเบื้อง’ ตอบโจทย์ความต้องการของเยาวชนและตลาดแรงงานในพื้นที่

การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความสามารถทางอาชีพให้แก่ผู้ต้องโทษ คือหน้าที่สำคัญของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพราะขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนของ ‘การเตรียมความพร้อม’ ให้กับพวกเขาในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมปกติและยืนอยู่ได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองs

การเตรียมความพร้อมนี้ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะนอกจากจะต้องวางแผนให้การฝึกฝนทักษะเหล่านั้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว ยังต้องมั่นใจด้วยว่าเหล่าเด็กและเยาวชนที่เข้ามาเรียน มีความสนใจในสาขาอาชีพนั้นจริงๆ เพราะมิฉะนั้นแล้วทักษะความรู้ที่ลงทุนฝึกฝนอบรมไปก็อาจจะไม่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส จึงได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงาน วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยชุมชนพังงา เพื่อเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเครื่องมือ สถานที่ องค์ความรู้ และเครือข่ายทางอาชีพ

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความต้องการของเยาวชนในสถานพินิจฯ เอง เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงในการฝึกอาชีพของพวกเขาจนได้ข้อสรุปเป็น ‘โครงการฝึกวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง’ ขึ้นมา เนื่องจากเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนทางการเงิน อีกทั้งจังหวัดนราธิวาสยังใกล้กับประเทศมาเลเซีย ซึ่งแรงงานก็มักจะข้ามฝั่งไปรับจ้างในฝั่งนั้นซึ่งมีค่าแรงที่สูงกว่าในประเทศไทยด้วย

ตัวโครงการจึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กๆ ในพื้นที่ของสถานพินิจฯ จำนวน 60 คน โดยแนวทางการฝึกอบรมจะมีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งหมายความว่าเด็กๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การปูกระเบื้องเชิงทฤษฎี เช่น รูปแบบและคุณสมบัติของกระเบื้องแต่ละชนิด การเลือกวัสดุเพื่อปูกระเบื้อง การเก็บรักษา ฯลฯ ไปจนถึงการฝึกปฏิบัติ การตัดและติดตั้งกระเบื้อง รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มากไปกว่าการฝึกฝนเตรียมพร้อมทางอาชีพแล้ว สถานพินิจฯ ยังให้ความสำคัญกับการอบรมด้านทัศนคติและการจัดการการเงิน เช่น การบริหารจัดการการเงิน การออม และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้เยาวชนที่พ้นโทษไปแล้ว มีความสามารถทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายสุดท้ายของสถานพินิจฯ คือการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพกลับไปสู่สังคม เพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้จึงตอบโจทย์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ การสร้างทัศนคติที่ดีในชีวิต การสร้างเครือข่ายผู้พ้นโทษที่มีความมั่นคงในชีวิตและลดการกระทำผิดซ้ำได้อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะการประกอบการเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง จ.แม่ฮ่องสอน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

 • โทร: 089-8762347
 • ผู้ประสานงาน: นายบวรเดช เหลื่อมปุ๋ย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)

 1. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพ
  ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2