Banner
เทศบาลตำบลทับไทร จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี

โรงเรียนพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทับไทร

การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์ที่มีการสืบทอดมายาวนาน เป็นการทำให้ร่างกายผ่อนคลายโดยใช้ทักษะสัมผัสด้วยการ บีบ จับ คลึง รีดเส้น เหยียบ ยัน กดจุด ดัด หรือกระตุ้นด้วยการสั่น ทำให้กล้ามเนื้อและระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นถือเป็นประเภทหนึ่งของการรักษา จากข้อมูลทางเศรษฐกิจพบว่า ธุรกิจร้านนวดและสปาในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 3.5 หมื่นล้านบาท และยังเติบโตมากกว่า 8 % ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับทุกคน เพราะธุรกิจนี้ยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจอีกมาก และที่สำคัญต้นทุนต่ำอาศัยการเรียนรู้ทักษะในการนวดเท่านั้น จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกของแรงงานที่ขาดโอกาส อย่างเช่นที่ จังหวัดจันทบุรี อำเภอโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร มีการรวมตัวกันของผู้สูงอายุ เพื่อเรียนรู้วิชาชีพนวดไทย 

ในพื้นที่ตำบลทับไทรมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กว่า 825 คน คิดเป็นร้อยละ 13.32 โดยมีผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนและขาดการดูแลจากลูกหลานจำนวน 165 คน เนื่องจากคนวัยแรงงานต้องออกไปทำงานต่างพื้นที่ เป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ดูแลบุตรหลานตามลำพัง ประกอบกับอายุที่มากจึงทำให้เป็นผู้ว่างงาน โดยส่วนมากอาศัยเพียงเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิตซึ่งไม่เพียงพอ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดโครงการจัดสร้างอาชีพนวดแผนไทยให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจากในตำบลบ้านทับไทรมีผู้เชี่ยวชาญการนวดแผนไทย ไม่ว่าจะเป็นวัดทับไทรที่สามารถให้ความรู้ในการอบสมุนไพร  หรือวัตร ศาลกวนอู พลังโพชฌงค์ ๗ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการนวดกดจุดโดยใช้ไม้ปู่ชีวก และการฝังเข็ม 

เทศบาลตำบลทับไทร จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทับไทรเพื่อรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคง โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จากการประกอบอาชีพนวดแผนไทยรวมทั้งมีโอกาสได้เข้าสังคมมากขึ้นจากการพูดคุยและทำกิจกรรรมร่วมกัน 

หลักสูตรการอบรมในโครงการจะเน้นไปที่วิชาชีพการนวดแผนไทยโดยจะมีการให้ความรู้เรื่องของการนวดหลายรูปแบบ ทั้ง การนวดกดจุดรักษาโรค การนวดเพื่อสุขภาพ การนวดลูกประคบ การนวดฝ่าเท้า การอบสมุนไพร โดยจะใช้เวลาอบรมกว่า 40 ชั่วโมงในการนวดแต่ละแบบ รวมไปถึงการให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ช่องทางการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพนวดแผนไทย/แผนโบราณ การสร้างเครือข่ายอาชีพนวดในพื้นที่ การสร้างช่องทางการตลาด นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลทับไทรยังมีการประสานงาน เครือข่ายเอกชนเพื่อเป็นการรองรับการประกอบอาชีพนวดแผนไทยเช่น โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วัดดงจิก วัดทับไทร สนามกอล์ฟชาเทียม  ศาลเจ้าแม่เขาเกลือ อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ  เป็นต้น

หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามแผนงาน ทางเทศบาลตำบลทับไทรคาดการณ์ว่าจะทำให้เกิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกลุ่มพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทำให้หลักสูตรการนวดไทยได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ เกิดความภาคภูมิใจ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี ในอนาคตทางเทศบาลตำบลทับไทรมีแผนงานที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มอสม. กลุ่มที่ต้องการการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น

ธุรกิจร้านนวดและสปาในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 3.5 หมื่นล้านบาท และยังเติบโตมากกว่า 8 % ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะธุรกิจนี้ยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจอีกมาก

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพนวดแผนไทยให้กับผู้สูงอายุ ในเทศบาลตำบลทับไทร จังหวัดจันทบุรี

เทศบาลตำบลทับไทร จังหวัดจันทบุรี

 • โทร: 081-940-8551
 • ผู้ประสานงาน: นางดวงใจ ปิยะลังกา

เป้าประสงค์

1.ผู้สูงอายุในตำบลทับไทรมีทักษะ  มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการนวดแผนไทย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้เข้าสังคมมากขึ้น จากการพูดคุยและทำกิจกรรรมร่วมกัน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดียิ่งขึ้น
2.
ผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลทับไทร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บริหารจัดการหนี้สินได้
3.เกิดเครือข่ายอาชีพนวดแผนไทยในเทศบาลตำบลทับไทร เพิ่มช่องทางการนวดแผนไทยที่หลากหลายขึ้นเพื่อจะทำให้เกิดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น เช่น โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วัดดงจิก วัดทับไทร สนามกอล์ฟชาเทียม   ศาลเจ้าแม่เขาเกลือ  อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ  เป็นต้น

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2