โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2566

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2566

กสศ. ขอเชิญสถานศึกษาที่มีแนวคิดส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่ความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยื่นข้อเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2566” เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา หรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ และส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามความถนัด และศักยภาพของตนเอง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 โดย กสศ. จะคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ์เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีกำหนดรับนักศึกษาเข้าสู่โครงการเริ่มในปีการศึกษา 2566

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา และจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา จำนวนประมาณ 200 ทุน

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
วันที่ 27 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2565

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ปิดรับ เวลา 23.59 น.)


ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. ศึกษารายละเอียดเพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ
    • ประกาศสนับสนุนทุน กด ดาวน์โหลด
    • แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 2 ปี ปวส.) ไฟล์ word คลิก / ไฟล์ pdf คลิก
  2. ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ eefinnovet-special.com เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2565
    (ปิดรับเวลา 23.59 น.)

กสศ. จะจัดประชุมชี้แจงและแนะนำโครงการฯ ให้แก่สถานศึกษาที่สนใจ
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ดาวน์โหลด กำหนดการ และลงทะเบียนผ่าน QR Code

อ่านเรื่องราวการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คลิก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02 079 5475 กด 2