โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2565

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2565

กสศ. ขอเชิญสถานศึกษาที่มีแนวคิดส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่ความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยื่นข้อเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา หรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ และส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามความถนัด และศักยภาพของตนเอง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 โดย กสศ. จะคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ์เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานกำหนดรับนักศึกษาเข้าสู่โครงการเริ่มในปีการศึกษา 2565

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา และจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา จำนวนประมาณ 100 ทุน*

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. สถานศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนเสนอโครงการ
    • ประกาศสนับสนุนทุน กด ดาวน์โหลด
    • แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 2 ปี ปวส.) กด ดาวน์โหลด
  2. สถานศึกษายื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบรับสมัคร Online ทางเว็บไซต์ eefinnovet-special.com เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ปิดรับเวลา 23.59 น.)

กสศ. จะจัดประชุมชี้แจงและแนะนำโครงการฯ ให้แก่สถานศึกษาที่สนใจ
ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 12.30 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ดาวน์โหลด กำหนดการ และลงทะเบียนผ่าน QR Code

ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.


กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม ติดต่อ สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา
โทร. 08 2064 8865, 09 6059 5230
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่สายด่วน โทร. 02 079 5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล์ innovative@eef.or.th

มาร่วมกัน สร้าง “ความพิเศษ” เป็น “พลัง”

อ่านเรื่องราวการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คลิก