ประกาศ กสศ. เรื่อง “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2

ประกาศ กสศ. เรื่อง “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2

 

https://eef-potential.thaijobjob.com/

 

ดาวโหลดแบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้รับทุน
แบบสมัคร ก สำหรับนักศึกษาสมัครด้วยตนเอง คลิกดาวน์โหลด
แบบสมัคร ข สำหรับสถานศึกษา ปวช./ปวส. เสนอชื่อศิษย์เก่า คลิกดาวน์โหลด
แบบสมัคร ค สำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบโอน หรือหลักสูตร 4 ปี เสนอชื่อศิษย์ปัจจุบัน คลิกดาวน์โหลด