ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาทุกแห่ง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2567

ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาทุกแห่ง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2567

ตามที่ กสศ. ได้จัดการประชุมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงให้แก่สถานศึกษาจากทุกสังกัดที่สนใจ และเพื่อออกแบบและจัดทำข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ รวมจำนวน 327 แห่ง และมีสถานศึกษาให้ความสนใจ ส่ง ร่าง ข้อเสนอโครงการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ททรงคุณวุฒิ จำนวน 46 แห่ง รวม 66 โครงการ

ทั้งนี้ ทีมคลินิกที่ปรึกษา ได้อ่านร่างข้อเสนอโครงการดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาทุกแห่ง ดังนี้

  • ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการของสถานศึกษาที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คลิก
  • ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการของสถานศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คลิก