ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2564

คลิก ดูประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการฯ

ตามที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นั้น (คลิก เพื่อดูประกาศ) กสศ. ขอประกาศผลการดำเนินการ ดังนี้

  1. สถานศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับพิจารณา จำนวนรวม 15 โครงการ จาก 15 แห่ง รวมจำนวนงบประมาณที่เสนอขอมา 29,129,500 บาท จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เสนอขอรวม 225 คน
  2. กสศ. ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกภายใต้วงเงินงบประมาณที่จัดสรรได้ทั้งสิ้น 10 โครงการซึ่งจะดำเนินการในสถานศึกษาสายอาชีพ จำนวน 10 แห่ง ใน 7 จังหวัด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการข้างต้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนรวม 6 ท่าน โดยเป็นคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการทั้งในส่วนภาควิชาการ และภาคเอกชน
  3. ทั้งนี้กสศ. จะส่งจดหมายแจ้งเฉพาะสถานศึกษาสายอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการจัดทำสัญญาภาคีร่วมดำเนินงาน ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ในการนี้โครงการส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยมีเงื่อนไขต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดและให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น อันรวมถึงการปรับปรุงกิจกรรม และงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมก่อนการทำข้อตกลงรับทุน
  4. เนื่องจาก กสศ. มีงบประมาณจำกัดจึงสามารถสนับสนุนโครงการได้เพียงจำนวนหนึ่ง และเหตุผลสำคัญที่โครงการไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเนื่องมาจากการพิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของสถานศึกษา เรื่อง ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2563)