ประกาศ กสศ. เรื่อง รับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563

ประกาศ กสศ. เรื่อง รับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563

กสศ. เชิญชวนวิทยาลัย/สถานศึกษาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน และสถานศึกษาอื่น ๆ ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาทุกสังกัด ร่วมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สายอาชีพให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนประมาณ 2,500 ทุน* พร้อมกิจกรรมเสริมคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา

 

*จำนวนทุนที่จะสนับสนุน ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ กสศ. จะได้รับ

 

วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการ

1) สถานศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนเสนอโครงการ

ประกาศสนับสนุนทุน คลิก ดาวน์โหลด
แผ่นพับแนะนำโครงการฯ คลิก ดาวน์โหลด
แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) คลิก ดาวน์โหลด
แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา) คลิก ดาวน์โหลด

2) สถานศึกษา ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบรับสมัคร Online คลิก  ทางเว็บไซต์ กสศ.  เท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

กรณีที่มีปัญหา กรุณาติดต่อ สายด่วน 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ และ โทร. 065-526-9725, 065-526-9727, 088-676-5768 (เสาร์ – อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง) email: innovative@eef.todsorb.dev

มาร่วมกัน “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน”