ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดประชุมเครือข่ายองค์กรนานาชาติที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitable Education Alliance) ครั้งที่ 5