แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน
และแผนการใช้งานรวมทุกแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการดำเนินการ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66)