จัดหลักสูตรเสริมทักษะการสอนใหม่สอดรับการศึกษายุคดิจิทัล

จัดหลักสูตรเสริมทักษะการสอนใหม่สอดรับการศึกษายุคดิจิทัล

Leonor Magtolis Briones รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายสำคัญที่ทางกระทรวงต้องการ ReSkill และ Upskill ให้กับครูทั่วประเทศ โดย Reskill คือ การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ขณะที่ UpSkill คือ การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

“ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม ที่เราสามารถสร้างสายสัมพันธ์อย่างเป็นทางการขึ้น ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ จากบรรดาผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพ ท่ามกลางความท้าทายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน” Briones กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการฯและทางมหาวิทยาลัย PNU ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ที่ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ การให้บริการด้านการศึกษาแก่ครู การจัดระบบการศึกษาแก่ครู และจัดทำมาตรฐานครู การวิจัยและกรณีศึกษาด้านการเรียนการสอน การให้บริการภายในระบบเพื่อสนับสนุนความเป็นมืออาชีพของครู นักวิชาการ นักการศึกษาและที่ปรึกษาหลักสูตร และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางนโยบายทางการศึกษา

ด้าน Nepomuceno Malaluan รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสริมว่า เป้าหมายของ MOU ก็คือการกำหนดขอบเขตความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ กับมหาวิทยาลัย PNU เพื่อยกระดับการพัฒนาวิชาชีพของครูและผู้นำโรงเรียน

หนึ่งในตัวอย่างของความร่วมมือ ก็คือ ครูและผู้นำโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและอนุปริญญา ที่ได้รับการอนุมัติและยอมรับโดย National Educators Academy of the Philippines (NEAP)

ทั้งนี้ PNU ในฐานะผู้ให้บริการด้านการเรียนรู้ที่ได้รับอนุญาตของ NEAP จะเสนอหลักสูตร Linking Standards & Quality Practice (LiSQuP) ซึ่งเป็นความช่วยเหลือสองปีให้แก่กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาและส่งมอบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพที่แตกต่างและเป็นไปตามมาตรฐานโดยมุ่งเน้นที่การปฏิบัติที่มีคุณภาพระหว่างบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับ LiSQuP จะมีหลักสูตรปริญญาโท 12 หลักสูตรในสาขาเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 8 หลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ และหลักสูตรผู้บริหาร 2 หลักสูตร โดยคาดว่าจะมีครู หัวหน้าโรงเรียนและทีมที่ปรึกษา อย่างน้อย 2,800 คนจะได้รับประโยชน์ในการเริ่มต้นโปรแกรม

ขณะเดียวกัน ดร. Bert J. Tuga ล่าวว่าความร่วมมือดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า PNU ในฐานะศูนย์กลางการศึกษาของครูแห่งชาติมีความ “มุ่งมั่นที่จะรักษาพันธกิจในการดูแลครูและผู้นำด้านการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในโรงเรียนของเราและรักษาคุณภาพการศึกษา ในประเทศ”

ที่มา : DepEd partners with PNU to further support professional growth of educators