สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดทำหลักสูตรเฉพาะมุ่งพัฒนาทักษะสร้างครูคุณภาพ

สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดทำหลักสูตรเฉพาะมุ่งพัฒนาทักษะสร้างครูคุณภาพ

สสวท.ขานรับมติครม.เห็นชอบโครงการส่งเสริมการผลิตครูวิทย์-คณิต ศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษา ขับเคลื่อนสมรรถนะและสร้างความฉลาดรู้ให้แก่ผู้เรียน              

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564-2567) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้ทันกับแผนความต้องการข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตครูคุณภาพบรรจุในสถานศึกษาของ สพฐ. ทั่วประเทศต่อเนื่อง รวม 1,200 คน โดยมี สสวท.เป็นผู้ดำเนินงานภายใต้งบประมาณ 1,654.98 ล้านบาท

ผอ.สสวท. กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวมุ่งผลิตครูสควค. รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและสร้างความฉลาดรู้ให้แก่ผู้เรียน โดย สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดทำหลักสูตรเฉพาะที่มุ่งพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างครูคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ การทำวิจัยในชั้นเรียน การนำการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ หรือ ใช้งานเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นกำลังคนคุณภาพของประเทศ เพราะเป้าหมายหลักคือเยาวชนไทยเก่งคิด เก่งแก้ปัญหา รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสามารถแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้

ก่อนหน้านี้ กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการ สควค. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถสูงให้เป็นผู้นำทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาดังกล่าวทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจากการดำเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 ช่วงแรก สามารถผลิตบัณฑิตทุน สควค. ได้จำนวน 4,568 คน และผลิตบัณฑิตทางการศึกษาระดับปริญญาเอกได้จำนวน 95 คน ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนอยู่ในคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และเป็นนักวิชาการในหน่วยงานทางการศึกษา

และในระยะที่ 3 ช่วงที่สอง สามารถผลิตบัณฑิตโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ได้จำนวน 1,012 คน จากเป้าหมาย 3,480 คน และในจำนวนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกรับทุน Super Premium จำนวน 51 คน ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับทุนอยู่ระหว่างขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวและศึกษาต่างประเทศด้วยทุน Super Premium รวมจำนวน 143 คน สำเร็จการศึกษาแต่ไม่ผ่านเงื่อนไขทุน จำนวน 17 คน พ้นสภาพ ลาออกจากโครงการ จำนวน 23 คน และได้รับบรรจุเข้ารับข้าราชการครู จำนวน 829 คน ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น มีผู้เรียนน้อย ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพครูเพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจำนวนน้อย ความไม่พร้อมด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ผู้รับทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี เป็นต้น โดยตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีที่ผ่านมา สสวท. ได้ผลิตบัณฑิตโครงการ สควค. ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน 5,397 คน

2. เพื่อให้การสร้างบุคลากรครูคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่อง สสวท. จึงปรับการดำเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2566) เป็นการดำเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 – 2567) เพื่อให้สอดรับกับปีที่ดำเนินการ รวมทั้งนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. สพฐ. เป็นต้น มาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ด้วยแล้ว โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเด็น สาระสำคัญ

วัตถุประสงค์ ผลิตครูระดับปริญญาโทที่มีความสามารถพิเศษวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รูปแบบและการสรรหาผู้รับทุน

(1) ประเภทที่ 1 ทุนระดับปริญญาตรี – โท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ ศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ) ให้ความเห็นชอบ และศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครูที่มีหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครูและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ เพื่อสร้างครูใหม่เข้าระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 – 2573

(2) ประเภทที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ ศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครูที่มีหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครู และ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ เพื่อสร้างครูใหม่เข้าระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 – 2573

จำนวนทุนการศึกษาต่อปี* (1) ทุนระดับปริญญาตรี – โท จำนวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุน 6 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 – 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2573

(2) ทุนระดับปริญญาโท จำนวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุน 2 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 – 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2569

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา

(รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว**) 
(1) ปริญญาตรี (4 ปี) 826,200 บาทต่อคน (รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว 9,400 บาท/เดือน)
(2) ปริญญาโท (2 ปี) 734,800 บาทต่อคน (รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10,700 บาท/เดือน)

เงื่อนไขการชดใช้ทุนเป็นเงินและเวลาการปฏิบัติงาน

ตอบแทนทุน*** 
(1) การชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา นับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุนในหน่วยงานที่กำหนดเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา
(2) การชดใช้ทุนเป็นเงิน ผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการรับทุนการศึกษาหรือขอลาออกจากทุนจะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนและหรือเงินอื่นใดที่ได้รับไปทั้งหมด

รูปแบบและหน่วยปฏิบัติงานตอบแทนทุน  

บรรจุให้กับสถานศึกษาทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 – 2 อัตรา เพื่อกระจายครูเก่งให้กับสถานศึกษาทุกแห่งที่มีความขาดแคลนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือในสถานศึกษาที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ หรือคณะกรรมการอำนวยการบริหารงานโครงการ สควค. ให้ความเห็นชอบ*สอดคล้องกับบัญชีข้อมูลความต้องการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566 – 2569 ของ ศธ. (สพฐ.)

**ค่าใช้จ่ายส่วนตัวผู้รับทุนโครงการ สควค. ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศไทย (หลักสูตรภาษาไทย) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

***กรณีเทียบเคียงทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2564 (ทุนระดับมัยยมศึกษาตอนปลาย) ของสำนักงาน ก.พ. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อผูกพันในการรับทุน ดังนี้

1) ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

 2) กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ นอกจากต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้นยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับด้วย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2