กสศ.หารือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ช่วยเด็กเปราะบาง-ลดความเหลื่อมล้ำรับเปิดเทอมใหม่

กสศ.หารือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ช่วยเด็กเปราะบาง-ลดความเหลื่อมล้ำรับเปิดเทอมใหม่

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และคณะ เข้าพบนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูล iSee หรือระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอ ภาคทางการศึกษา ของกสศ. ที่สามารถชี้เป้าช่วยเหลือเด็กๆกลุ่มเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษาเพราะความยากจนได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำมาบูรณาการข้อมูล เครือข่าย กลไกมาตรการ และสวัสดิการร่วมกัน

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ.
นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรม ดย.

เรื่องเร่งด่วนคือมาตรการเชิงรุกในการทำแคมเปญช่วยเหลือเด็กในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาช่วงเปิดเทอม 1/2565

รวมทั้งเชื่อมต่อข้อมูลและทำวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนข้ามรุ่น ได้แก่ 

 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กปฐมวัยและสถานรับเลี้ยงเด็ก
 • เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
 • แม่วัยรุ่น
 • เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมใช้ช่วงวิกฤตโควิด – 19

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2