บอร์ดกสศ.เดินหน้าสร้างหลักธรรมาภิบาลองค์กร สร้างความไว้วางใจเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

บอร์ดกสศ.เดินหน้าสร้างหลักธรรมาภิบาลองค์กร สร้างความไว้วางใจเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

บอร์ด กสศ. เดินหน้าสร้างหลักธรรมาภิบาลองค์กร เน้นบริหารจัดการองค์กรด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าองค์กรอย่างยั่งยืน  ย้ำกสศ.เน้นบริหารงานด้วยหลักคุณธรรม

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ.นำโดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กสศ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาล (Governance Policy) โดยกำหนดให้นโยบายธรรมาภิบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินงานที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งจะต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏในนโยบายธรรมาภิบาลนี้

ทั้งนี้ ในหลักการหรือกรอบธรรมาภิบาลขององค์กร ให้ยึดถือหลักการมาตรฐาน และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาล ของกสศ. อย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

นายสุภกร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในประกาศยังกำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของ กสศ. รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนติดตามดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาล กสศ. รวมถึงประเมินผลและพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี

“คณะกรรมการบริหารกสศ. ยังได้ออกประกาศเรื่องนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักการสำคัญ และค่านิยมองค์กร เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสาธารณชน  โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำระบบกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจพื้นฐานขององค์กรและส่วนงานทั้งหมด พร้อมจัดให้มีคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมภารกิจพื้นฐาน” นายสุภกร กล่าว

นายสุภกร กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ. ยังได้ออกประกาศเรื่องกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการทั้งหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลทั่วไป ให้เป็นผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม กสศ.  และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการและสำนักงาน กสศ. รวมทั้งเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

“ตั้งแต่กสศ.ตั้งขึ้นมาเราให้ความสำคัญเรื่องการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และกำกับดูแลดำเนินงานให้มีคุณธรรมมาโดยตลอด เราทำงานผ่านเครือข่ายบุคลากรภายนอกหลายแสนคน ดังนั้นจึงจะต้องพยายามรณรงค์และจัดระบบการป้องกันอย่างรอบคอบและรัดกุมมากที่สุด กสศ.มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่ใส่ใจต่อการบริหารงานกองทุนด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล” นายสุภกร กล่าว

นายสุภกร กล่าวว่า  กสศ.ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ก่อตั้งขึ้นมาจะครบ 3 ปี ในวันที่ 14 พ.ค. 2564 นี้ การรณรงค์และสร้างจิตสำนึกต่อบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญ  และคณะกรรมการบริหาร กสศ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการองค์กรมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น และเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2