มาตรการ”สถานศึกษา”รับมือโควิด-19

มาตรการ”สถานศึกษา”รับมือโควิด-19

ศบค. ได้กำหนดมาตรการควบคุมหลัก ดังนี้

 1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน การฝึกอบรม สัมมนารวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
 2. ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ เพื่อการล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร
 4. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย 1 เมตร
 5. ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด ( กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน ) หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยง การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ให้พิจารณาปรับเวลา การเรียน  สลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา  หรือปรับหลักสูตร ให้งดเรียนบางรายวิชา
 6. ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดก่อนเปิดกิจการ หรือจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 7. ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

มาตรการควบคุมเสริม

 1. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด สำห รับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอาคารหรือรับ – ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการป่วย และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด
 2. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ
 3. จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณ จุดรับประทานอาหาร ห้องน้ำ
 4. จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วม กิจกรรม รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การเรียนการสอน การฝึกอบรม สัมมนา และ งานธุรการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
 5. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการเรียน การสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรมรูปแบบใหม่ในระยะยาว

อ่านข่าว : ศบค.กำหนดมาตรการเข้มรับเปิดเทอม

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม