9 step เพิ่มไอเดียขายอาหารให้อยู่รอดในยุคโควิด-19

9 step เพิ่มไอเดียขายอาหารให้อยู่รอดในยุคโควิด-19

วันนี้ กสศ. ถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให้มีไอเดียต่อยอดในอาชีพการทำอาหาร จากสมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน ซึ่งได้ลงพื้นที่พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรคจากผู้ประกอบการจริงตาม “โครงการพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพทำอาหารขายหลังวิกฤตโควิด-19 ในชุมชนเมืองริมทางรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร”

อีกหนึ่งโครงการดีๆ จาก “ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน”

ฝึก “ทักษะ” และ “ความรู้” เพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกให้ชีวิตและคิดทางรอดให้ชุมชนไปด้วยกัน

ประกาศสนับสนุนทุน
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ปี 2564​

ยื่นแบบเสนอข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 10 – 23 กรกฎาคม 2564

ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้ที่ : ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564