เปิดตัวระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ

เปิดตัวระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดตัวระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติหรือ NEA ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (National Education Accounts: NEA)

จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันภาครัฐมีส่วนในการสนับสนุนด้านการศึกษาถึง 3 ใน 4 ของรายจ่ายทั้งหมด และกล่าวได้ว่ารัฐค่อนข้างให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษา เห็นได้จากการตั้งงบประมาณที่สูงเป็นอันดับ 1 คือร้อยละ 20 ของงบประมาณแผ่นดินนับตั้งแต่มีแผนปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี 2542

แต่ประเด็นคือการลงทุนด้านการศึกษาของไทยจึงถือว่าลงทุนเพียงพอหรือไม่นั้น จึงไม่ใช่โจทย์ที่ต้องกังวล หากแต่ต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าเงินที่ใช้ไปนั้นเกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

การจัดทำบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาบนฐานของข้อมูลที่แท้จริง

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม