บอร์ด กสศ. ตั้ง “นายสุภกร บัวสาย” เป็น ผู้จัดการ

บอร์ด กสศ. ตั้ง “นายสุภกร บัวสาย” เป็น ผู้จัดการ

ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561       ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายสุภกร บัวสาย เป็นผู้จัดการ กสศ.ซึ่งคณะกรรมการ กสศ.คัดเลือกจากรายชื่อที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการเสนอ  ตามระเบียบ กสศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาผู้จัดการ พ.ศ. 2561   โดยมีผู้สมัครทั้งหมด6 คน เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน  5 คน ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561   จากนั้นอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการได้เสนอชื่อที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้จัดการ จำนวน 3  คน ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ

“คณะกรรมการ กสศ.ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการ กสศ.อย่างถูกต้องครบถ้วน  การแสดงวิสัยทัศน์  แนวทางการบริหารองค์กรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในกฎหมาย  จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายสุภกร บัวสาย เป็นผู้จัดการ กสศ. มีอายุสัญญาจ้าง  4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  จากนี้ถือว่า กสศ.มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร องค์ความรู้ และงบประมาณตั้งต้น ที่จะดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 54 เกิดขึ้นได้จริง”  ดร.ประสาร กล่าว

สำหรับนายสุภกร บัวสาย มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และมีประสบการณ์การบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปในองค์กรนวัตกรรมของประเทศ  อาทิ กรรมการสภาการศึกษา  กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย “วิทย์สร้างคน”  อดีตผู้จัดการสำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)  อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  อดีตผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 วาระ  และเป็นหนึ่งในแกนนำรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก