Million Gifts Million Smiles 2022

ร่วมส่งต่อความสุข ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นๆ

#MillionGiftsMillionSmiles

ยอดสนับสนุนทุนการศึกษา
331,395 บาท
ได้รับทุนแล้ว
132 คน
ร่วมบริจาค *สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

เกี่ยวกับโครงการ

กลุ่มเซ็นทรัลจับมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ร่วมส่งต่อความสุขด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาส ผ่านโครงการ
Million Gifts Million Smiles ปีที่ 13 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,500 บาท
ให้กับเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาสในจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ ที่ขาดแคลนในประเทศไทย

เป้าหมาย:
ทุนการศึกษาจำนวน
217 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

เพื่อมอบให้กับเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาสใน จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.สงขลา และ จ.ตาก

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

เกี่ยวกับ
“เด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาส”

เป็นกลุ่มที่ครอบครัว
มีรายได้ต่ำกว่ามาตรฐาน
อย่างมีนัยยะ

รายได้เฉลี่ยสมาชิกใน
ครัวเรือนต่อคนต่อเดือน
อยู่ที่ประมาณ
1,094 บาท

ส่งผลให้เกิดภาวะเด็ก
กำพร้า โดยเฉพาะ 3 อันดับ
แรกของประเทศ ได้แก่
จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา

การไปโรงเรียนของเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องแค่การไปเรียนหนังสือแต่สิ่งที่ครอบครัวต้องการ คือการยังชีพคนในครอบครัวให้มีกิน

เมื่อการกินอยู่ไม่พอจึงเป็นเหตุผลหลักที่ฉุดรั้งเด็กให้ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องให้ลูกมาช่วยกันทำงานหาเลี้ยงชีพ

ทุนการศึกษานี้
จะนําไปช่วยเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาส ได้อย่างไรบ้าง

ทุนการศึกษาจะไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและการดําเนินชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสไปโรงเรียน ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน เพราะหากไม่มีทุน ผู้ปกครองยังมีแนวคิดที่จะให้ลูกออกมาช่วยทํามาหากินดีกว่าการไปโรงเรียน

อุปสรรค! ที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเลือกที่จะไม่ไปโรงเรียน

ขาดแคลนของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันและอุปกรณ์การเรียน

ต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว

ไม่มีค่าอาหาร

ไม่มีค่าเดินทาง

ความห่างไกลทุรกันดาร

การได้รับทุนการศึกษาจึงเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ ที่มากกว่าการดึงเด็กๆ กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทําให้ครอบครัวนั้น สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2