โครงการ Million Gifts Million Smiles

ร่วมส่งต่อความสุขด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ

#MillionGiftsMillionSmiles

ยอดสนับสนุนทุนการศึกษา
381,519 บาท
เด็กได้รับทุนแล้ว
152 คน
ร่วมบริจาค *สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

เกี่ยวกับโครงการ

กลุ่มเซ็นทรัลจับมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมส่งต่อความสุขด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles ปีที่ 12 ให้กับเด็กและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ทุนการศึกษา ทุนละ 2,500  บาท เงินบริจาค หรือ ทุนการศึกษาจะมอบให้กับนักเรียนยากจนพิเศษในจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ ที่ขาดแคลน ในประเทศไทย จำนวน 130 ทุน รวมเป็นเงิน 325,000 บาท 

ระยะเวลาโครงการ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – ธันวาคม พ.ศ. 2564

*ในกรณีที่ระดมทุนได้มากกว่า 130 ทุน จะนำทุนที่ได้เพิ่มมามอบให้กับโรงเรียนในจังหวัด สงขลา

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

นักเรียนยากจนพิเศษ

เป็นกลุ่มที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมีนัยยะ จากสถานการณ์โควิด 19 ช่วงปีกว่าที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนนักเรียนยากจนพิเศษมีภาวะยากจนเฉียบพลัน รายได้เฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ ต่อคนต่อเดือน อยู่ที่ประมาณ 1,094 บาท และยังส่งผลให้เกิดภาวะเด็กกำพร้า โดยเฉพาะ 3 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดยะลา

การคัดกรองนักเรียนยากจน

กสศ. คัดกรองด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม Proxy Mean Test : PMT

โดยประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท

ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือน

(ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน)

ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน

1) ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง
2) ยานพาหนะในครัวเรือน
3) ที่ดินทำการเกษตร
4) แหล่งไฟฟ้าหลัก
5) ประเภทที่อยู่อาศัย
6) สภาพที่อยู่อาศัย
7) ของใช้ในครัวเรือน
8) แหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้

ข้อมูลทั้ง 2 ประเภท จะถูกประมวลผลด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (PMT) เพื่อหาคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน


ขาดแคลนของใช้จำเป็น

ในชีวิตประจำวันและอุปกรณ์การเรียน

ต้องทำงาน

เพื่อช่วยเหลือครอบครัว

ไม่มีค่าอาหาร

ไม่มีค่าเดินทาง

ความห่างไกลทุรกันดาร

ค่ากินอยู่

ค่าเดินทาง

ทุนการศึกษาจะไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและการดำเนินชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสไปโรงเรียน เพราะหากไม่มีทุน ผู้ปกครองยังมีแนวคิดที่จะให้ลูกออกมาช่วยทำมาหากิน ดีกว่าการไปโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2