E-commerce Logistics กับการขนส่งอาหารทะเลจากชุมชน

อาหารทะเลคุณภาพ ที่มั่นใจได้
ด้วยการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ สด ใหม่ ตั้งแต่ชุมชนถึงมือผู้บริโภค

มูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเซีย จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้กับชาวประมงแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมภายในชุมชนด้วยการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามารู้จักการทำประมงของบ้านเกิด ซึ่งทำให้มีคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในอาชีพของปู่ย่าตายายและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการดูแลพื้นที่ทะเลบ้านเกิด โดยที่คนรุ่นใหม่ก็สามารถยังดูแลเรื่องการใช้ Application ในการซื้อขายออนไลน์และดูแลเรื่องการขนส่งให้กับชาวประมงรุ่นใหญ่ในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย สนใจเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2