THUNGNAI

จักสานจากไม้คลุ้ม
เครื่องใช้ในครัวเรือน สวยงาม แข็งแรง และทนทานต่อเชื้อรา

วิสาหกิจชุมชนจักสานคลุ้มบ้านทุ่งใน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพสานคลุ้มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้ม บ้านทุ่งใน ด้วยการแปรรูปวัตถุดิบไม้คลุ้มในท้องถิ่น ให้กลายเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนที่สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้จริง มีคุณสมบัติแข็งแรงและทนทานต่อเชื้อรา เลือกชมผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่