เจ๊ะฆูลา

สูตรลับเครื่องแกงตำรับปัตตานี
จากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

วิสาหกิจชุมชนนีปิสกูเละ จังหวัดปัตตานี ตั้งโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ช่องทางการตลาดเครื่องแกงและสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้คนในชุมชน ด้วยการพัฒนาเครื่องแกงสูตรลับเฉพาะของคนในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเป็นตัวชูโรง ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เครื่องแกงมากมาย สามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่