ข้าวเกรียบแปรรูปและหัตถกรรม

ข้าวเกรียบที่มาพร้อมกับคุณค่าทางอาหาร
อาทิ จิ้งหรีด ไข่มดแดง  เมล็ดมะมื่น (กระบก) นอกจากนั้นยังมีสินค้าหัตถกรรมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรธรรมชาติ ต.ป่าสัก จังหวัดลำพูน จัดทำโครงการยกระดับชุมชนเกษตรอินทรีย์บนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรมตลอดห่วงโซ่ของชุมชน พัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น ให้กลายเป็นทั้งของกินและของใช้ เช่น ข้าวเกรียบมะมื่นและข้าวเกรียบจิ้งหรีด ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง รวมไปถึงสินค้าหัตถกรรมต่างๆ อีกด้วย สามารถชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

094-829-8241 089-244-2282 084-370-3158