M & T ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม

จากพืชพรรณในพื้นถิ่น
สู่ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

บริษัท M&T ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ด้วยการแปรรูปพืชพรรณในท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ เลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่