ETHNIC MARKET

ผสานวัฒนธรรมสู่ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น
บอกเล่าอัตลักษณ์จากชาติพันธุ์อ่าข่า

เครือข่ายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยชนเผ่าอ่าข่า จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการคลาดในระบบเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนชาติพันธุ์เชียงราย สร้าง ETHNIC MARKET เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมพื้นถิ่นอาข่า แสดงถึงอัตลักษณ์ชาติพันธ์อ่าข่า เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและติดตามกิจกรรมของเครือข่ายได้ที่

091-941-6924