Banner
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมสะสมทักษะในวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง

อาชีพช่างปูกระเบื้องคือวิชาชีพที่มีตลาดงานรองรับอยู่เสมอ ทำให้เป็นทักษะที่เหมาะอย่างยิ่งต่อการฝึกฝนให้กับกลุ่มผู้ต้องโทษที่ใกล้ปล่อยตัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้วางแนวทางการฝึกสอนทักษะอาชีพนี้ให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของเด็กและเยาวชนที่พำนักอยู่ในศูนย์

โครงการยกระดับฝึกมือช่างฯ จะทำการคัดเลือกเยาวชนในศูนย์ที่สนใจในวิชาชีพมาจำนวน 90 คน จากนั้นก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ก่อนจะทยอยเข้ามารับการฝึกฝนทีละกลุ่ม โดยสมาชิกโครงการทั้ง 3 กลุ่มหรือ 3 รุ่นนี้ จะได้รับการดูแลและอบรมเหมือนกันทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การสอนทักษะการปูประเบื้องระดับพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูง จากนั้นก็จะมีการฝึกภาคปฏิบัติกับวิทยากรในช่วงท้ายของการอบรม นอกจากมีการฝึกสอนในด้านวิชาชีพแล้ว โครงการยังสอดแทรกการอบรมด้านทัศนคติให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วย อย่างเช่น การจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและกิจกรรมสร้างการรู้จักตัวเอง เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร

ระหว่างที่มีการเรียนการสอน ทางโครงการและวิทยากรสามารถสังเกตเห็นได้ถึงความกระตือรือร้น ความสามัคคีและทักษะการทำงานเป็นทีมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขานี้มีความสุขกับงานและอาชีพในสาขานี้ 

หลังจากที่การฝึกได้ดำเนินมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทางสถานพินิจฯ ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกที่โดดเด่นคือสมาชิกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เห็นคุณค่าของตัวเอง และมีการยอมรับกันเองในกลุ่มมากขึ้น ซึ่งตลอดการอบรมฝึกฝนทางหน่วยงานพัฒนาไม่เจอปัญหาใดๆ ที่ทำให้โครงการต้องหยุดชะงักเลย

ความก้าวหน้าของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 รุ่น เป็นนิมิตหมายอันดีที่ทำให้มั่นใจได้ว่าหลังจากที่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้กลับมาสู่สังคม พวกเขาจะมีทักษะการทำงานที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ และที่สำคัญคือเขาจะมีอาชีพการงานที่ทำให้ดูแลตัวเองได้ และอยู่ห่างไกลจากการหวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการเรียนรู้ทักษะการปูกระเบื้อง

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • โทร: 081-9090890
 • ผู้ประสานงาน: นางชุลีพร สุทธิบูลย์

เป้าประสงค์

 1. เด็กและเยาวชนรู้จักตนเองมากขึ้น รู้ว่าตนมีความสามารถและศักยภาพทางอาชีพช่าง  สามารถเรียนรู้แบบกลุ่ม พัฒนาทักษะความชำนาญ
 2. เด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนได้
 3. เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้ร่วมงาน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2