Banner
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีออกแบบหลักสูตรสร้างอาชีพที่มีที่จุดเริ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน

ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หนึ่งในตำบลที่มีปัญหาผลกระทบเรื่องความเหลื่อมล้ำและความยากจน ทำให้คนในชุมชนขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ ทั้งที่สภาพแวดล้อมและความเข้มแข็งในชุมชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีคือหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนและได้เห็นปัญหามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยหาทางพัฒนาศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลขึ้น

โครงการปัญหารายได้กลุ่มแรงงานชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนรายได้โครงการแก้ปัญหารายได้กลุ่มแรงงานชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น กลุ่มที่ขาดทักษะวิชาชีพ คนว่างงาน และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งสิ้น 150 คน

หลังจากที่ได้รายชื่อสมาชิกมาแล้ว หน่วยพัฒนาอาชีพวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพิ่มเติมและพบว่ายังมีต้นทุนอีกมากของชุมชนที่ยังไม่ได้นำมาเจียระไน เช่น ชุมชนมีแรงงานจำนวนมากที่มีความขยันอดทนแต่ยังขาดทักษะด้านฝีมือ ชุมชนมีต้นตาลโตนดและต้นจากที่สามารถนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ 

จากต้นทุนเหล่านี้โครงการจึงได้จัดทำ 5 หลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับพื้นที่คือ 1. หลักสูตรหัตถกรรมสานก้านจาก 2. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากตาลโตนดเพื่อสร้างอาชีพ 3. หลักสูตรช่างตัดผมชาย 4. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อสตรีพื้นเมืองสมัยนิยม และ 5. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 

ทั้ง 5 หลักสูตรของโครงการนอกจากจะออกแบบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังเป็นดึงศักยภาพของต้นทุนชุมชนออกมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางทรัพยากรอย่างก้านจากและต้นตาล รวมถึงมีหลักสูตรอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานอย่างช่างตัดผม ช่างตัดเย็บ และหมอนวดไทย

หลังจากที่โครงการได้เริ่มทำการอบรมกลุ่มเป้าหมายได้ระยะหนึ่ง ก็พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาไปในเชิงบวก เช่น กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะมาเรียน เพราะมีหลายหลักสูตรที่เป็นทักษะที่กลุ่มเป้าหมายมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว ทั้งนี้หน่วยพัฒนาอาชีพยังได้จัดหาภาคีเครือข่ายเพื่อมาสนับสนุนให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน

การแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ โดยการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ได้ก็ต่อโอกาสเหล่านั้นเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการจริงๆ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการออกแบบโอกาสหรือการเรียนรู้ให้กับคนกลุ่มนี้คือการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาและต้นทุนของชุมชนจริงๆ เพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

ปัญหารายได้กลุ่มแรงงานชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 • โทร: 081 – 4780126
 • ผู้ประสานงาน: รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2