Banner
วิทยาลัยชุมชนตาก
ตาก

วิทยาลัยชุมชนตากจัดทำโครงการพัฒนาแรงงาน 3 วิชาชีพ ช่วยลดคนว่างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษใน 3 อำเภอ

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานฯ ถือกำเนิดขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือการยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้กลายมาเป็นแรงงานฝีมือที่เป็นที่ต้องการของตลาดให้ได้ แต่การจะทำเช่นนั้นให้สำเร็จ นอกจากจะต้องมีแผนพัฒนาและหลักสูตรที่ดีแล้ว ตัวผู้เข้าอบรมเองจะต้อง ‘มีใจ’ ที่รักและสนใจในทักษะอาชีพนั้นอย่างจริงจังด้วย

วิทยาลัยชุมชนตากจึงได้แตกหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออกเป็น 3 อาชีพ เพื่อตอบความต้องการอันหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย คือ อาชีพช่างเชื่อมโลหะ อาชีพการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้าปกาเกอะญอ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่ทางโครงการจะรับเข้ามาฝึกฝนอบรม คือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์จากทุกพื้นที่ในจังหวัดตาก จำนวน 130 คน

เมื่อมีสมาชิกครบตามเป้าที่ตั้งไว้แล้ว โครงการก็จะเริ่มจำแนกให้สมาชิกแต่ละคนเข้าอบรมในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. 1.หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ จะมีการเรียนตั้งแต่ทฤษฎีจนถึงภาคปฏิบัติ และหลังจากนั้นก็จะมีการให้ผู้เรียนออกไปฝึกงานกับผู้ประกอบการจริงๆ ด้วย รวมใช้เวลาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง
 2. หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ จะมีการเรียนตั้งแต่ทฤษฎีจนถึงภาคปฏิบัติ และหลังจากนั้นก็จะให้ผู้เรียนออกไปฝึกงานเพื่อสั่งสมประสบการณ์นวดจริงกับลูกค้า รวมใช้เวลาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง
 3. หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าปกาเกอะญอ จะฝึกสอนเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
  โดยให้สมาชิกแต่ละคนนำเอาผ้าทอของตัวเองมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ทำเป็นกระเป๋าสำหรับสตรี หรือ ของใช้อื่นๆ ที่ผลิตด้วยมือ รวมใช้เวลาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 75 ชั่วโมง

หลังจากที่โครงการได้เริ่มต้น ในระยะแรกกลุ่มเป้าหมายทั้ง 130 คนมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะเข้ามาฝึกฝนทักษะของตน ทำให้เห็นถึงแนวโน้มว่าหลังจากที่ทุกหลักสูตรได้สิ้นสุดลงแล้ว สมาชิกทุกคนจะมีทักษะอาชีพที่เพิ่มขึ้นและสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวได้

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาส โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิทยาลัยชุมชนตาก

 • โทร: 083-1991482
 • ผู้ประสานงาน: นางรัตนา เจริญศรี

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสให้กับชุมชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน

 1. ผลลัพธ์  ผู้รับการอบรมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมีความความรู้ทักษะฝีมือแรงงานยกระดับฝีมือที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 2. ผลกระทบ ครอบครัวผู้รับการอบรมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2