Banner
เทศบาลตำบลเชียงเครือ
สกลนคร

ปลุกปั้นเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ด้วยดินเหนียวพิเศษที่มีแค่ในชุมชนเท่านั้น!

พื้นที่ของตำบลเชียงเครือนั้นมีของดีประจำชุมชนคือ ‘ดินเหนียว’ คุณภาพดีที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปประดิษฐ์เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีคุณสมบัติคงทน ไม่แตกร้าวง่าย จากทรัพยากรอันพิเศษนี้ทำให้ชุมชนในพื้นที่มีภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อการค้า

เทศบาลตำบลเชียงเครือ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นข้อได้เปรียบของคนในชุมชน ทั้งด้านของต้นทุนวัตถดิบที่มีความพิเศษกว่าพื้นที่อื่น รวมถึงภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาผ่านรุ่นสู่รุ่น จึงได้จัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ภูมิปัญญานี้สร้างอาชีพได้อย่างจริงจังภายใต้ชื่อ ‘โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลเชียงเครือ’

ภายหลังการจัดตั้งโครงการขึ้นมา เทศบาลก็ได้ลงพื้นที่เพื่อค้นหาสมาชิกที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือเหล่าคนด้อยโอกาสในชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่ประกอบไปกับการเทียบเคียงข้อมูลจากภาครัฐเพื่อคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมกับโครงการจริงๆ โดยท้ายที่สุดก็ได้สมาชิกเข้ามาร่วมโครงการครบ 60 คน ตามเป้าที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยแรงงานนอกระบบ 31 คน ผู้ว่างงาน 8 คน ผู้สูงอายุ 9 คน คนพิการ 3 คน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 7 คน และอื่นๆ 2 คน

เมื่อได้สมาชิกตามเป้าแล้ว โครงการก็ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจนได้กระบวนการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปั้นเครื่องปั้นดินเผา การออกแบบ การสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ การสร้างเครือข่าย และการวิเคราะห์ตลาดเครื่องปั้นดินเผา โดยตลอดหลักสูตรจะได้เวลา 198 ชั่วโมงในการอบรม ซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงภายหลังจากที่ผ่านการอบรม

นอกเหนือไปจากหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพแล้ว โครงการยังมีการเสริมสร้างทักษะแบบ Soft skill เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารเพื่อจัดการงานให้บรรลุความสำเร็จด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นทักษะที่เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และช่วยให้การทำงานมีความลื่นไหล

โครงการส่งเสริมอาชีพได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งและพบว่าสมาชิกที่เข้าร่วมทั้ง 60 คน มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการฝึกฝนอบรมและเก็บเกี่ยวความรู้อย่างเต็มที่ ทำให้หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยเทศบาลในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จในขั้นต้น นั่นคือการสร้างมาตรฐานของคนที่จะกลายมาเป็นผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาและช่วยสืบสานภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่สืบต่อไปในชุมชน ซึ่งนอกจากจะมีความสำคัญด้านวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นทักษะที่สร้างรายได้ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปได้อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลเชียงเครือ

เทศบาลตำบลเชียงเครือ

 • โทร: 064-4568434
 • ผู้ประสานงาน: นางวีนัส ประสุนิงค์

เป้าประสงค์

 1. แรงงานและผู้ด้อยโอกาสทางทุนทรัพย์มีความรู้และทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 80
 2. สร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่สนใจในการประกอบอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
 3. เกิดเครือข่ายที่ประกอบอาชีพการปั้นเครื่องปั้นดินเผาขึ้นในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2