Banner
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนเปิดโครงการฝึกอบรบการทำไหมมัดหมี่ในอำเภอจัตุรัส เพื่อสืบสานภูมิปัญญา ‘ผ้าชัยภูมิ’

จังหวัดชัยภูมินับว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ผลิต ‘ผ้าไหมทอ’ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็น ‘จุดขาย’ อย่างหนึ่งของจังหวัด ซึ่งจุดขายนี้เอง ที่ล่าสุดได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิปีพ.ศ. 2561-2564 ที่วางเอาไว้ว่าจะต้องมีการพัฒนาสิ่งทอชุมชนโดยจะต้องยกระดับทั้งด้านของประสิทธิภาพการผลิต วัตถุดิบ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

เมื่อมีแผน ก็ต้องมีหน่วยงานที่ตอบรับเพื่อสานต่อนโยบาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในชุมชนอำเภอจัตุรัส ซึ่งรู้จักปัญหาและต้นทุนของพื้นที่เป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน สถานการณ์แรงงานทอผ้าในอำเภอจัตุรัสนั้นกำลังขาดบุคลากรที่เข้ามาสืบสานภูมิปัญญา เนื่องจากกลุ่มคนวัยแรงงานรุ่นใหม่ๆ จำเป็นออกไปทำงานนอกพื้นที่ ‘โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น’ จึงได้เกิดขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผลักดันให้เกิดแรงงานฝีมือรุ่นใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีอยู่

กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้จะได้รับการคัดเลือกมาจากพื้นที่ใน 4 ตำบลของอำเภอจัตุรัสคือ ตำบลหนองบัวบาน ตำบลส้มป่อย ตำบลบ้านกอก และตำบลหนองบัวใหญ่ ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นจะอิงจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่าง แรงงานนอกระบบจำนวน 20 คน ผู้ว่างงานจำนวน 20 คน และผู้สูงอายุจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ความรู้จากโครงการจะสร้างประโยชน์ให้กับคนกลุ่มนี้ได้

แนวทางการพัฒนาทักษะของโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเริ่มจากการระดมสมองเพื่อวางแนวทางพัฒนาร่วมกัน จากนั้นจึงเป็นส่วนของการฝึกอบรมกระบวนการมัดหมี่ ย้อมหมี่ และการทอผ้าไหมตามมาตรฐานสากล เมื่อเรียนจบขั้นพื้นฐานเหล่านี้แล้ว ก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนาลวดลายที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า ไปจนถึงความรู้ปลายน้ำอย่างการหาช่องทางจัดจำหน่ายที่ในปัจจุบันมีหลากหลาย เช่น พื้นที่ออนไลน์ ร้านค้า OTOP เป็นต้น

เป้าหมายสุดท้ายของโครงการคือการพัฒนากลุ่มคนด้อยโอกาสกลุ่มนี้ให้มีทักษะการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ จนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และลวดลายจนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าหรือหาช่องทางการขายที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง พร้อมๆ กับการอนุรักษณ์ภูมิปัญญาการทอผ้าซึ่งสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นในจังหวัดชัยภูมิ จึงนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสและเข้าถึงกลุ่มประชากรในหน่วยย่อยอย่างระดับชุมชน ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในภาพใหญ่ระดับจังหวัด

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 • โทร: 084-5312388
 • ผู้ประสานงาน: นางสาวพิมลพรรณ ชัยศรี

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาลวดลายผ้าไหม พร้อมทั้งเป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสของอำเภอจัตุรัส และก่อให้เกิดรายได้

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2