Banner
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ลำปาง

เปลี่ยนอดีตนักโทษให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่! ด้วยการเปิดคอร์สอบรมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ในทัณฑสถานฯ ลำปาง

ในฐานะของหน่วยงานด้านการศึกษาที่สำคัญในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงได้มีการร่วมงานกับทัณฑสถานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการฝึกฝนทักษะทางอาชีพให้กับผู้ต้องขัง รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการทำงาน เพื่อเป็นจุดตั้งต้นสำหรับการออกไปประกอบอาชีพจริงภายหลังการปล่อยตัว

โลกในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มผู้ต้องโทษในเรือนจำอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสิ่งใหม่เหล่านั้น ทำให้อดีตผู้ต้องขังต้องประสบปัญหาในการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน เกิดความเสี่ยงในการกลับเข้าสู่วงจรเดิม การนำเอาความรู้และทักษะของยุคสมัยปัจจุบันเข้าไปฝึกสอนในทัณฑสถานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงได้จัดทำโครงการร่วมกับทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางขึ้น ในชื่อ ‘โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ของผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษ ลำปาง’ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการฝึกฝนทักษะอาชีพยุคใหม่ให้กับผู้ต้องโทษ โดยอิงจากเรื่องและประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายมีความถนัดและให้ความสนใจ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วยผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จำนวน 100 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ 70 คน และผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 30 คน โดยสมาชิกทุกคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ให้กับกลุ่มป้าหมาย โดยมีการต่อยอดความถนัดและทักษะต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจในโลกยุคใหม่ โดยแบ่งได้เป็นหลายอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพรับจ้าง อาชีพขับรถ อาชีพเลี้ยงสัตว์ อาชีพอิสระ อาชีพทางการเกษตร และกลุ่มอาชีพด้านช่างต่าง

หลักสูตรการอบรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นครอบคลุมตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเขียนแผนธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้โซเชียลมีเดียในการตลาด โดยตลอดหลักสูตรจะมีการสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและวิถีพอเพียงเข้าไป เช่น การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนพากเพียร เป็นต้น

โครงการได้เริ่มต้นกำนินมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ได้เห็นความปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายซึ่งพบว่าผู้ต้องโทษได้มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่ออนาคตภายหลังการพ้นโทษ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ จึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างกำลังใจและสร้างแนวทางการประกอบอาชีพที่เท่าทันยุคสมัย และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องโทษมีทางเลือกด้านอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากความชอบและความถนัดของตนอย่างแท้จริง ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความมั่นคงทางร้ายได้จากอาชีพสุจริต

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การพัฒนาทักษะอาชีพการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ของผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

 • โทร: 089-9546359
 • ผู้ประสานงาน: นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์

เป้าประสงค์

 1. สร้างโอกาสที่เสมอภาคให้ผู้ต้องขังให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ
 2. ผู้ต้องขังมีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการประกอบการธุรกิจยุคใหม่ สามารถนำความรู้ความเข้าใจการประกอบอาชีพไปแข่งขันการทำงานประกอบอาชีพ
 3. ผู้ต้องขังสามารถประกอบอาชีพอิสระ ที่สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว
 4. ผู้ต้องขังที่เข้าโครงการมีทัศคติที่ดีต่ออาชีพการงานที่สุจริตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
 5. ผู้ต้องขังมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้หลังพ้นโทษ

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2