Banner
วิสาหกิจชุมชนแม่ทาSE (กิจการเพื่อสังคมแม่ทา)
ลำพูน

วิสาหกิจชุมชนแม่ทา SE ผนึกความร่วมมือกับ 4 วิสาหกิจชุมชนใกล้เคียง เพื่อฝึกทักษะแรงงานด้อยโอกาสตามความถนัด ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาชีพ

บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทามีประชากรที่ประกอบอาชีพอยู่ 2 รูปแบบ คือทำงานในภาคการเกษตรและเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ รวมถึงกลุ่มทุนในอุตสาหกรรมก็เริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังพื้นที่อื่น ส่งผลต่อมาเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทำให้วิสาหกิจแม่ทา SE ได้เริ่มคิดหาหนทางในการช่วยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน

สิ่งที่วิสาหกิจชุมชนได้สร้างเป็นแนวความคิดตั้งต้นคือ ‘การจะรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงและผันผวนของปัจจัยภายนอกให้ได้ เราต้องมีความเข้มแข็งจากภายในเสียก่อน’ หรือก็คือกลุ่มประชากรในพื้นที่ควรจะต้องสร้างรายได้จากทรัพยากรที่เป็นต้นทุนของชุมชนเองให้ได้ และต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งในจุดนี้วิสาหกิจชุมชนจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยประสานสิ่งที่ชุมชนต้องการผ่านการร่วมมือกับอีก4 วิสาหกิจชุมชนใกล้เคียงคือ วิสาหกิจชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาด กลุ่มสวนอินทรีย์ฟ้ารักษ์ดิน และวิสาหกิจวิถีมอญหนองดู่

จากแนวคิดนี้วิสาหกิจชุมชนจึงได้ลงพื้นที่ไปสำรวจกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ซึ่งประกอบไปด้วยเหล่าสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ผู้สูงอายุ เกษตรกรในชุมชน และคนุร่นใหม่ โดยคนในกลุ่มนี้จะสามารถเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนาอาชีพตามความสนใจของตนเองได้ตาม 4 ทักษะอาชีพดังนี้
 1. การพัฒนาทักษะการทำผ้าทอกะเหรี่ยง
 2. การพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะกับผู้สูงอายุซึ่งสัมพันธ์กับวิถีมอญ
 3. การพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะกับเกษตรกรซึ่งสัมพันธ์กับวิถีลุ่มน้ำ
 4. การพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่

หลังจากที่โครงการได้ดำเนินงานมาระยะนึงแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ได้พบความก้าวหน้าของกลุ่มเป้าหมายในหลายด้าน เช่น มีทักษะของผู้ประกอบการมากขึ้น มีการรวมกลุ่มที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการพัฒนาอาชีพ มีการหันกลับมามองต้นทุนของชุมชน เช่น การปลูกผักกินเอง การทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงทางโครงการก็ได้เห็นศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายบางคนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นแกนนำของกิจกรรมต่อไปในอนาคตได้

แนวคิดการกลับมาต่อยอดและสร้างรายได้จากต้นทุนเดิมของชุมชนเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่ แต่สิ่งที่สำคัญและควบคู่มาด้วยก็คือการปกปักรักษาต้นทุนเหล่านี้ให้งอกงามสืบต่อไป ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากที่กลุ่มสมาชิกได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรที่ตนเองสนใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพของชุมชนไปในทิศทางใดบ้าง

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะในการสร้างงาน บนฐานของนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา

วิสาหกิจชุมชนแม่ทาSE (กิจการเพื่อสังคมแม่ทา)

 • โทร: 081-5308735
 • ผู้ประสานงาน: นางสาวพฤติพร จินา

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนา  ยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

 1. ระดับที่ 1 สามารถมีทักษะในการประกอบอาชีพ หรือความสามารถในการสร้างงานด้วยตนเองได้  บวกกับต้นทุนที่แต่ละคนมี โดยใช้ฐานนิเวศน์ของแต่ละชุมชนที่มีอยู่ดูแลซึ่งกันและกัน
 2. ระดับที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน การทำงานร่วมกันแบบกลุ่มภายในชุมชนของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส หรือเชื่อมกับกลุ่มต่างๆที่มีภายในชุมชน สู่ชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2