Banner
กลุ่มเยาวชนกอนกวยโซดละเว
ศรีสะเกษ

กลุ่มเยาวชน ‘กอนกวยโซดละเว’ จัดทำโครงการต่อลมหายใจผ้าไหมชาวกวย สืบสานวัฒนธรรม และสร้างอาชีพให้กลุ่มเยาวชนด้อยโอกาสในชุมชน

ความสวยงามอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือเราเป็นชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในแถบชายแดนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากมายปะปนกันอยู่ในเขตแดนไทย ซึ่งเมื่อพวกเขาเข้ามาแล้ว เขาไม่ได้แค่นำเอาประชากรมาสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น แต่พวกเขาได้นำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาเข้ามาด้วย

ในพื้นที่ของบ้านโพธิ์กะสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่ง ณ พื้นที่แห่งนี้มีชุมชนชาวกวยอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง พวกเขามีวัฒนธรรมด้านภาษาเป็นของตัวเอง และมีวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมพื้นบ้าน โดยประชาชนเหล่านี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาและทำไร่เป็นงานหลัก ส่วนในเวลาว่างเหล่าสตรีในชุมชนก็มักจะทอผ้าไหมเพื่อหารายได้เสริม ‘ผ้าทอโซดละเว’ หรือผ้าไหมของชาวกวยนั้น มีลวดลายที่สวยงามเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดผ้าไทย

แต่ถึงจะมีความต้องการซื้อสูง ปริมาณการผลิตกลับไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของตลาด เพราะในปัจจุบันปัญหาของกลุ่มสตรีทอผ้าชาวกวยคือพวกเขายังไม่มีเครื่องมือและแรงงานที่มากเพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้าและสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปอย่างน่าเสียดาย

จากปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้น กลุ่มเยาวชนกอนกวยโซดละเว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีองค์ความรู้ด้านการผลิตผ้าไหมโซดละเว จึงได้จัดทำโครงการ ‘ต่อลมหายใจผ้าไหมชาวกวยเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน’ โดยมีเป้าหมายเป็นการฝึกฝนแรงงานฝีมือหน้าใหม่ให้มีความสามารถในการทอผ้าไหมและสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจำนวน 50 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้ว่างงาน เยาวชนที่มีฐานะยากจน และเยาวชนที่เรียนกศน. โดยสมาชิกทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาในโครงการจะได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานการทอผ้าไหมโซดละเว และจะมีการฝึกสอนกันตั้งแต่ทักษะการทอผ้าไหม การออกแบบลายผ้า และการพัฒนาต่อยอดผลงานให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยที่ยังคงอัตลักษณ์ของชาวกวยเอาไว้ ตลอดจนกระบวนการจัดจำหน่ายและทำตลาด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

การจัดทำโครงการต่อลมหายใจผ้าไหมชาวกวยเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนนี้ นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านกำลังการผลิตผ้าไหมโซดละเวแล้ว ยังช่วยสร้างร้ายได้ให้กับแรงงานหน้าใหม่ที่เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย ทำให้พวกเขาสามารถสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางเศรฐกิจให้กับตนเองและชุมชน ซึ่งเมื่อคนกลุ่มนี้มีความแข็งแรง พวกเขาก็สามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ลายผ้าไหมของชาวกวยต่อไปในอนาคต

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

ต่อลมหายใจผ้าไหมชาวกวยเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

กลุ่มเยาวชนกอนกวยโซดละเว

 • โทร: 098-5972149
 • ผู้ประสานงาน: สิบเอกวินัย โพธิสาร

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเป็นการพัฒนายกระดับให้เยาวชนชุมชนมีฝีมือในด้านการทอผ้าไหมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2