Banner
มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา

โครงการพัฒนาอาชีพที่ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเพื่อนคนพิการ เพื่อนำมาสอนให้กับคนพิการด้วยกันเอง

มนุษย์เราล้วนมีความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างเหล่านั้น หลายครั้งก็ล้วนแต่เป็นเรื่องภายนอกทั้งสิ้น เพราะเนื้อแท้ของจิตใจคนทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่อย่างเท่าเทียมกัน

ความพิการ มิได้เป็นสิ่งพึงปรารถนาที่ผู้คนอยากจะได้รับ แต่เมื่อประสบกับสิ่งนี้แล้ว การยอมรับ และฟื้นฟูความสามารถในการดูแลตัวเอง ให้สามารถหยัดยืนด้วยตัวเองได้ต่อไปนั้น เป็นโจทย์ที่สังคมให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแล้ว การสร้างโอกาสทางอาชีพที่เหมาะสมให้กับพวกเขาในการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองยังเปิดโอกาสให้เขาได้ทำประโยชน์แก่สังคมได้ต่อไป

โครงการ ‘สร้างพลังคนพิการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เครือข่ายกลุ่มคนพิการของมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ’ จึงได้เกิดขึ้นโดยการริเริ่มจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อตอบความต้องการของคนพิการโดยคนพิการด้วยกัน ซึ่งโครงการนี้มีรูปแบบการดำเนินงานที่น่าสนใจและแตกต่างจากโครงการพัฒนาทักษะโดยทั่วไปในหลายด้าน อย่างเช่น การที่ให้คนพิการถอดมาบทเรียนและประสบการณ์ชีวิตเพื่อนำมาสอนคนพิการเอง

โครงการจะมีการเปิดรับสมัครคนพิการจำนวน 150 คน แล้วแบ่งกลุ่มความต้องการและความถนัดด้านอาชีพของคนพิการออกตามประเภทต่างๆ จากนั้นโครงการก็จะติดตามผลและนัดหมายให้สมาชิกมาพบปะกันเป็นระยะ โดยในแต่ละครั้งก็จะมีการแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค รวมถึงความสำเร็จที่แต่ละคนได้พบเจอ จากนั้นก็จะทำการถอดบทเรียนออกมาเพื่อจดบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการเรียนรู้

ในช่วงท้ายของโครงการ จะมีการนำเอาบทเรียนทั้งหมดมานำเสนอเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางให้กับคนพิการที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ และจะมีการนำข้อมูลที่เก็บมาจากสมาชิกทั้ง 150 คน มาวิเคราะห์เพื่อดูว่าควรมีการจัดอบรมทักษะความรู้ใดเพิ่มเติม ที่จะตรงกับความต้องการของพวกเขามากที่สุด นอกจากนี้ก็จะมีการจัดทำแผนการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมคนพิการตามศักยภาพที่แท้จริงเป็นรายบุคคลด้วย

การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จัดทำโดยคนพิการเพื่อคนพิการนี้ เป็นแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายกรณี เพราะนอกจากจะทำให้ได้รู้ถึงปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่ทำให้สำร็จแล้ว การสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มขึ้นมาเช่นนี้ยังช่วยให้เกิดกำลังใจแก่สมาชิก และทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาได้ตลอดเวลาระหว่างการพบปะพูดคุยของกลุ่มสมาชิกทั้ง 150 คน

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการสร้างพลังคนพิการประกอบอาชีพของเครือข่ายกลุ่มคนพิการของมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

 • โทร: 098-0974485
 • ผู้ประสานงาน: นางพัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์

เป้าประสงค์

 1. สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานคนพิการในครั้งนี้เป็นคนพิการที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนสามารถมีอาชีพตามการดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป ตามศักยภาพของคนพิการแต่ละคน โดยการประกอบอาชีพคนพิการ มีส่วนในการสร้างความสุข
 2. พัฒนาทางร่างกายคนพิการที่เกิดจากประกอบอาชีพ คือได้ออกกำลังจากการประกอบอาชีพ หรือการเคลื่อนไหวร่างกายในการประกอบอาชีพและส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่ศูนย์เสียเงินทองในการรักษาจากการเจ็บป่วยหรือจากความพิการ
 3. พัฒนาทางด้านจิตใจคนพิการที่เกิดจากการประกอบอาชีพ สามารถเห็นความสำเร็จของตนเองในการการประกอบอาชีพเช่น สามารถทำแล้วเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ทำแล้วสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือเงินตราได้นำไปสู่ชีวิตที่พอเพียง
 4. เกิดผลกระทบในด้านบวกที่ทำให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตมีศักดิศรีอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไป

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2