Banner
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุโขทัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยกระดับกะปิท่าเคยของดีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่กะปิพรีเมียมที่ได้มาตรฐานระดับสากล

กะปิ เป็นเครื่องปรุงรสอย่างหนึ่งที่แพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางตอนใต้ของประเทศจีน ประเทศไทยเองก็เช่นกัน กะปิกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่มีทุกภูมิภาค แตกต่างกันเพียงแค่กระบวนการผลิต รสชาติ สีสัน และกลิ่น

กะปิท่าเคยมีชื่อเสียงในฐานะกะปิระดับพรีเมียม เกิดขึ้นจากกลุ่มสตรีผลิตกะปิตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกระบวนการผลิตที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการหมักเคยเป็นเวลา 6 เดือน-2 ปี ทำให้กะปิมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ผิวสัมผัสนุ่มละเอียด สีอมชมพู และมีรสชาติเข้มข้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตกะปิยังประสบปัญหา โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่สามารถจับเคยได้มาก แต่ไม่มีแดดให้ตาก ทำให้กะปิไม่ได้มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้

ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวประมง เมื่อพวกเขาต้องประสบกับมาตรการเคอร์ฟิวจำกัด ไม่สามารถนำเรือออกจากฝั่งได้ รายได้ก็ลดเหลือ 2,000-3,000 บาทต่อครัวเรือน ก่อเกิดปัญหาเรื้อรังที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค หากไม่ได้รับการแก้ไขในเร็ววัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบจากปัญหาข้างต้น ต่อภาคเกษตรกรรมและอาหารของประเทศไทย จึงริเริ่ม “โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้และโอกาสด้านอาชีพเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดรับกับความต้องการของแรงงานต่างถิ่นที่ย้ายกลับบ้านอีกด้วย โดยพยายามลดปัจจัยการผลิตจากภายนอก เน้นตลาดในชุมชนและตลาดในประเทศเป็นหลัก 

โดยทางโครงการฯ ได้มีการสำรวจร่วมกับภาคีเครือข่ายถึงสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน จนพบว่า กลุ่มเป้าหมายต้องการพัฒนาและยกระดับกะปิให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และฉลากต่าง ๆ ให้ถูกตาต้องใจผู้บริโภค นอกจากนี้ คณะทำงานวางแผนที่จะควบคุมมาตรฐานการผลิตของกลุ่มเป้าหมายให้มีมาตรฐานเดียวกัน ควบคู่กับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ่านการแปรรูปวัตถุดิบจากการประมงพื้นบ้านในรูปแบบใหม่ อาทิ กะปิผง กะปิอัดก้อน หรือกุ้งแห้ง ปลาแห้ง ไปจนถึงการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง 

ทั้งนี้ กระบวนการในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเช่นนี้  จะอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีศักยภาพที่พร้อมผลักดันการพัฒนา ผ่านกระบวนการวิจัยและงานวิชาการ ที่สนับสนุนโดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีองค์ความรู้พรั่งพร้อม อีกทั้งยังมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการครบครัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายอีกมากมาย อาทิ สภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นต้น

จากการร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพครบองค์ประกอบ จะช่วยผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนาอาชีพ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักสูตรที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนแล้ว สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเองแล้ว ก็จะเกิดการ ส่งเสริมกระจายอาหารโดยตรงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สู่การที่ชุมชนมีภูมิต้านทานที่เข้มแข็ง สามารถเผชิญหน้ากับวิกฤติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แค่เพียงโควิด-19 เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในอนาคต

 

กะปิท่าเคยมีชื่อเสียงในฐานะกะปิระดับพรีเมียม เกิดขึ้นจากกลุ่มสตรีผลิตกะปิตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกระบวนการผลิตที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการหมักเคยเป็นเวลา 6 เดือน-2 ปี ทำให้กะปิมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ และมีรสชาติเข้มข้น

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • โทร: 081-1877339
 • ผู้ประสานงาน: ดร.นรา พงษ์พานิช

เป้าประสงค์

 1. ได้ฐานข้อมูลชุมชน ในด้านสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ
 2. กลุ่มชุมชนที่ได้การส่งเสริมทักษะอาชีพ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า และขยายช่องทางการตลาด และการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
 3. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น มีอายุการเก็บรักษาและคุณภาพเพิ่มขึ้น มีอย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์
 4. กลุ่มชุมชนมีการจัดการความปลอดภัยอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
 5. ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 ช่องทาง
 6. กลุ่มชุมชนมีแนวทางในการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการหนี้สิน เช่น บัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม การวางเป้าหมายทางการเงิน การจัดการรายรับ-รายจ่าย การจัดการหนี้สิน เป็นต้น
 7. มีหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณค่ามาตรฐานการผลิต และสุขลักษณะที่ดีในการผลิต การส่งเสริมช่องทางการขายโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รวมทั้งแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท่าเคย
 8. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายหลังประสบปัญหาเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2