Banner
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เชียงใหม่

ศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง ปรับตัวเข้าสู่ New Normal ด้วยบริการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

นวดแผนไทย คือศาสตร์บำบัดแขนงหนึ่งของแพทย์แผนไทย น่าสนใจกว่านั้น การนวดแผนไทยยังเป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าการนวดแผนไทยนั้นช่วยบรรเทาอาการป่วยเมื่อยได้เป็นอย่างดี

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่ขึ้นชื่อเรื่องศาสตร์ดังกล่าวมาช้านาน โดยเฉพาะในชุมชนหนองป่าครั่ง มีการจัดตั้งศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง เพื่อส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยในชุมชนดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งยังมีสมาชิกเข้าร่วมเป็นจำนวนมากจนสามารถเปิดศูนย์ดังกล่าวได้ถึง 2 สาขา โดยเปิดให้บริการนวดแผนไทยจนมีทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าประจำเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ปักหมุดให้พื้นที่นี้เป็นสถานที่ที่ต้องมา

จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ทั่วโลก ส่งผลให้บริการนวดแผนไทยของศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่งต้องหยุดชะงัก จากมาตรการล็อคดาวน์ของทางภาครัฐ ลูกค้าและนักท่องเที่ยวขาดหาย กระทบโดยตรงต่อรายได้ของชาวบ้านหนองป่าครั่ง อย่างไรก็ดี แม้มาตรการดังกล่าวจะผ่อนคลายลงและสามารถเปิดให้บริการศูนย์ดังกล่าวได้อีกครั้ง แต่ผู้คนในชุมชนยังจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและอาจตามมาในอนาคต 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงได้จัดทำโครงการ ‘นวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและขยายช่องทางการสื่อสารการตลาดของศูนย์นวดแผนไทยชุมชนหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่’ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคุณภาพการให้บริการของศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่งและขยายช่องทางการสื่อสารการตลาดสำหรับศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพได้อีกครั้งในวิถีชีวิตที่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปตามบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน

หลังจากเฟ้นหากลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมด 68 คน ทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจึงได้ระดมสมองร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโปรแกรมการจองนัดหมายเวลาล่วงหน้าสำหรับลูกค้า จัดลำดับการให้บริการของผู้ให้บริการในศูนย์ฯ พัฒนาระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนถึงวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่าง ๆ สำคัญกว่านั้นยังได้มีการทำวิเคราะห์ SWOT เพื่อค้นหาศักยภาพและข้อควรระวังใหม่ ๆ ที่ศูนย์ฯ จำเป็นต้องรู้พร้อมเตรียมรับมือ 

จากการทำงานข้างต้นร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ปัจจุบันทางศูนย์ฯ มีโปรแกรมการจองนัดหมายเวลาล่วงหน้า 1 โปรแกรม สามารถจัดลำดับของผู้ให้บริการได้จริง พร้อมชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที รวมถึงยังได้มีการทำการตลาดออนไลน์บนช่องทาง Youtube, Facebook และ Instagram ที่เหมาะสมเพื่อใช้แนะนำการให้บริการนวดแผนไทยของศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดียออฟไลน์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่นอีกด้วย

ปัจจุบันชุมชนชาวบ้านหนองป่าครั่ง สามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ มีความพร้อมในการให้บริการของศูนย์ฯ สามารถยกระดับการให้บริการนวดแผนไทย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกคน ในสภาวะการณ์ที่ประชาชนยังจำเป็นต้องรับมือกับโรคระบาดโควิด -19 อยู่ตลอดเวลา ทั้งยังมุ่งสู่การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่ม จนชุมชนสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่ จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้บริการของศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง ผ่านการทำงานร่วมกับหน่วยพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้อย่างแท้จริง 

โครงการมีเป้าหมายคือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพได้อีกครั้ง ในวิถีชีวิตที่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปตามบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

นวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและขยายช่องทางการสื่อสารการตลาดของศูนย์นวดแผนไทยชุมชนหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

 • โทร: 08-9854-5121
 • ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พงศ์กร จันทราช

เป้าประสงค์

1.เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคุณภาพการให้บริการของศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง
2.เพื่อพัฒนาและขยายช่องทางการสื่อสารการตลาดสำหรับศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2