รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ชวนคุณครู ผู้ปกครองรวมถึงนักการศึกษารู้จักกับ The Big Five Domain

ทฤษฎีเกี่ยวกับขอบเขตและลักษณะของมนุษย์ โดย OECD ใช้อธิบายประกอบบททดสอบ PISA For Schools เพื่อทําความเข้าใจพัฒนาการของเด็กๆ ดียิ่งขึ้น

ทักษะเหล่านี้จะแตกต่างจากความสามารถทางปัญญา เช่น การรู้หนังสือหรือการคิดเลข เพราะมักจะเกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้คนจัดการอารมณ์ รับรู้ตนเอง และมีส่วนร่วมกับผู้อื่น มากกว่าความสามารถในการประมวลผลข้อมูล

การพัฒนาทักษะขี้นอยู่กับปัจจัยของสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ส่วนตัวและสังคมตลอดชีวิต

จึงเป็นเรื่องดีคุณครูและผู้ปกครองจะได้รู้จักทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กๆ เพื่อเข้าใจพวกเขาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Task Performance ความสามารถเชิงปฏิบัติการ (Conscientiousness)

คนที่ได้รับคำอธิบายนี้หมายถึงว่า พวกเขาเป็นคนที่คาดหวังกับตัวเองสูง ตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วต้องทำให้สำเร็จ OECD ได้จำแนกลักษณะของคนกลุ่มนี้ดังนี้

• ตั้งเป้าความสำเร็จอยู่เสมอ
ตั้งมาตรฐานให้ตัวเองสูง และตั้งใจมากที่จะทำตามมาตรฐานให้ได้

• มีความความรับผิดชอบ
สามารถทำตามคำมั่นสัญญา ตรงต่อเวลา เชื่อถือได้

• ควบคุมตนเองดีเยี่ยม
สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิและมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัว

• วิริยะ
อดทนในงานและกิจกรรมต่างๆ จนกว่าจะเสร็จ

Emotional Regulation ความสามารถทางอารมณ์ (Emotional Stability)

คนที่อยู่ในกลุ่มนี้อาจไม่มีผลงานทางวิชาการเลิศเลอนัก แต่ถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการรับมือกับชีวิตได้ดี ซึ่งจำแนกลักษณะย่อยได้ดังนี้

• รับมือกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับความวิตกกังวลและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างใจเย็นและมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การคลายเครียดด้วยตัวเองได้ดี

• มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ
ความคาดหวังในเชิงบวกและมองโลกในแง่ดีสำหรับตนเองและชีวิตโดยทั่วไป

• ควบคุมอารมณ์ได้ดี
รู้จักกลยุทธ์ในการควบคุมอารมณ์ ความโกรธ และการระคายเคืองเมื่อเผชิญกับความผิดหวังที่มีประสิทธิภาพ

Collaboration ความสามารถในการร่วมมือ (Agreeableness)

คนกลุ่มนี้มักห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนๆ เสมอ เพราะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น และไม่ค่อยชอบขัดใคร สามารถแบ่งเป็นลักษณะย่อยดังนี้

• เข้าอกเข้าใจ
ความเมตตาและการดูแลผู้อื่น และความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาที่นำไปสู่การให้คุณค่าและลงทุนในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

• ไว้ใจ
ถือว่าผู้อื่นมีเจตนาที่ดี และให้อภัยผู้ที่ทำผิด

• เต็มใจร่วมมือ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นและเห็นคุณค่าของความเชื่อมโยงระหว่างคนทั้งปวง

Open-mindedness ความสามารถในการเปิดรับ (Openness to experience)

คนกลุ่มนี้อาจถูกมองว่าห่ามและไม่เชื่อฟัง แต่ที่จริงแล้วพวกเขาอาจกำลังหาทางใหม่ๆ ให้กับชีวิต ซึ่งแบ่งลักษณะนิสัยย่อยได้เป็น

• เต็มไปด้วยความสนใจใคร่รู้
สนใจในความคิดที่อยากรู้อยากเห็น รักการเรียนรู้ เข้าใจ และชอบการสำรวจทางปัญญา

• อดทนเป็นเลิศ
เปิดรับมุมมองหรือค่านิยมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายต่างๆ ชื่นชมคนต่างชาติและวัฒนธรรม

• คิดอย่างสร้างสรรค์
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการทำหรือคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ผ่านการสำรวจ เรียนรู้จากความล้มเหลว ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์

Engagement with Other ความสามารถในการเข้าหาผู้อื่น (Extraversion)

คนกลุ่มนี้มีความสามารถในการเข้าสังคมเป็นเลิศ มักเป็นดาวเด่นของห้อง พวกเขาสามารถจำแนกตามลักษณะย่อยได้ดังนี้

• เป็นกันเอง
สามารถเข้าหาผู้อื่นทั้งเพื่อนและคนแปลกหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ เริ่มต้นและรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมได้ดี

• กล้าแสดงออก
สามารถแสดงความคิดเห็น ความต้องการ และความรู้สึกได้อย่างมั่นใจ และมีอิทธิพลทางสังคมในการโน้มน้าวผู้อื่น

• พลังงานล้นเหลือ
ใช้ชีวิตทุกวันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความตื่นเต้นอย่างเป็นธรรมชาติ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2