ประกาศเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน

การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน
เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

วันที่หัวข้อดาวน์โหลด
31 พฤษภาคม 2564การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลด

30 เมษายน 2564การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2564

เมษายน 2564

30 มีนาคม 2564การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ดาวน์โหลด

31 มกราคม 2564การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2564

ดาวน์โหลด

31 ธันวาคม 2563การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด

30 พฤศจิกายน 2563การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด

31 ตุลาคม 2563การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

30 กันยายน 2563การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2563

ดาวน์โหลด

31 สิงหาคม 2563การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

31 กรกฎาคม 2563การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลด

30 มิถุนายน 2563การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด

31 พฤษภาคม 2563การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

30 เมษายน 2563การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563

ดาวน์โหลด